Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

zajęcia praktyczneKierunki kształcenia

Technikum:

 • technik reklamy,
 • technik budownictwa,
 • technik logistyk,
 • technik mechanik,
 • technik informatyk,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik rolnik,
 • technik weterynarii.

Branżowa Szkoła I stopnia:

 • cukiernik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • kierowca – mechanik,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie

Logo i budynek CKZiUCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie jest szkołą o ponad 50-letniej tradycji nauczania. Placówka posiada certyfikaty potwierdzające wysoki poziom kształcenia.

W skład CKZiU wchodzą:

 • Liceum Ogólnokształcące nr 5 dla Dorosłych,
 • Szkoła Policealna nr 10,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2, w tym Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz Internat.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie jest placówką, która prowadzi kształcenie osób dorosłych, umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania wykształcenia średniego i zdania egzaminu maturalnego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach

budynek ckziu NiepolomiceCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach jest placówką publiczną, której zadaniem jest kształcenie absolwentów szkół podstawowych oraz osób dorosłych. Nauka odbywa się w dwóch budynkach naszej szkoły: przy ul. 3 Maja 2 oraz w warsztatach mechanicznych przy ul. Kolejowej 28. Praktyki zawodowe realizowane są w zakładach pracy jak również w naszych nowoczesnych pracowniach i warsztatach.

W Skład CKZiU wchodzą:

 • Branżowa Szkoła I stopnia,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie

budynek centrumCentrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie powstało w 2019 roku w wyniku reformy polskiego systemu edukacji. Centrum wraz z podobnymi instytucjami w innych miastach, tworzy na terenie Polski sieć placówek edukacyjnych, udostępniających pracownie zawodowe oraz wykwalifikowaną kadrę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, dla potrzeb edukacji zawodowej. Od początku istnienia placówki kieruje nią dyrektor Marek Filipczyk.

Do Centrum trafia młodzież, której umożliwiamy odbycie zajęć praktycznych w nowocześnie wyposażonych pracowniach pod okiem wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Centrum realizuje zajęcia praktyczne dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu.

Centrum ma również w swojej ofercie kursy zawodowe w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe, a w wyniku zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikację potwierdzić także zawód. Także nauczyciele przedmiotów zawodowych, korzystając z pomocy Centrum, mogą podnieść swoje kwalifikacje.

Oferta Centrum to nie tylko kursy i szkolenia, ale również możliwość zdobycia państwowych certyfikatów potwierdzających zdobyte uprawnienia i kwalifikacje. Nauczyciele Centrum są uprawnieni do przeprowadzania egzaminów zawodowych w kilkudziesięciu zawodach. Centrum, starając się dostosować swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy, nie zaniedbuje współpracy z innymi instytucjami zajmującymi się edukacją zawodową, w tym wieloma z zagranicy, dzięki czemu może dostosowywać swą działalność do europejskich trendów w kształceniu zawodowym. Centrum pełni również rolę ośrodek egzaminacyjnego dla potrzeb zewnętrznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

zdjecie  logo ckz gorlicebudynek i pracownieCentrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach jest publicznym zespołem placówek umożliwiającym uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Gorlicki, nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Podstawowym celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu, a także innych zadań zleconych przez szkoły i organ prowadzący oraz inne jednostki, a także podmioty gospodarcze.

Najważniejsze z tych zadań to:

 • Organizowanie praktycznej nauki zawodu dla uczniów i słuchaczy zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych (obecnie są to szkoły: ZST w Gorlicach, ZS Nr 1 w Gorlicach, ZSZ w Bieczu, ZSZ w Bobowej),

Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie

fotografia przedstawia szkolną pracownię apteczną która wygląda jak apteka; na zdjęciu widzimy półki na których znajdują się opakowania po lekachJesteśmy bezpłatną, publiczną szkołą policealną, w której można nauczyć się konkretnego zawodu medycznego w niedługim okresie (2 lata bądź 2,5 roku). Naszym słuchaczem może zostać osoba, która ukończyła szkołę średnią (liceum lub technikum). Przy przyjęciu do naszej szkoły nie jest wymagana matura. Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu na każdym kierunku kształcenia – zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu w pracowniach szkolnych i w placówkach szkolenia praktycznego (szpitale, apteki, gabinety stomatologiczne, pracownie diagnostyczne, laboratoria protetyczne). Szkoła oferuje swoim uczniom możliwość uczestniczenia w rozmaitych szkoleniach, kursach czy stażach u pracodawców, które są realizowane w ramach funduszy UE. Szkoła posiada doskonałą lokalizację, mieści się w dzielnicy Podgórze, w pobliżu Ronda Matecznego.

 

Małopolska Policealna Szkoła Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

pracownia szkolnaKrakowska Szkoła Masażu kształci masażystów od 1953r. Jesteśmy szkołą publiczną o zasięgu ogólnopolskim. Kształcimy również cudzoziemców. Nasz dyplom uznawany jest poza granicami kraju. Absolwenci  szkoły znajdują zatrudnienie jako technicy masażyści w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, gabinetach rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych i odnowy biologicznej. Wielu absolwentów  szkoły otwiera własne gabinety masażu, które cieszą się uznaniem wśród klientów.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze

ośrodek widokMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze, rozpoczął działalność 1 września 2010 roku. Jest placówką przeznaczoną dla chłopców, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożeni niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej.

Ośrodek przeznaczony jest maksymalnie dla 60 wychowanków, podzielonych na pięć grup wychowawczych. Zlokalizowany jest w pięknym zakątku Pogórza Wiśnickiego w Małopolsce, ok. 70 km na wschód od Krakowa i 16 km na południowy wschód od Brzeska. Naszą dewizą są słowa Owidiusza “ipsa sua melior fama” co w wolnym tłumaczeniu znaczy “jestem lepszy niż opinia o mnie”.

Kierunki kształcenia

 • Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie ślusarz
 • Szkoła Podstawowa

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

baza szkołyPowiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego cieszy się od przeszło 30 lat co raz większą popularnością wśród mieszkańców Krakowa, Wieliczki i okolic, a nasi uczniowie chętnie uczestniczą w rozmaitych olimpiadach i konkursach, odnosząc tam liczne sukcesy. Ich ciężka praca pod opieką naszych nauczycieli, została potwierdzona także w wynikach egzaminów zewnętrznych (matura, egzaminy zawodowe) i przełożyła się na zdobycie prestiżowego certyfikatu Złotej Szkoły wydawnictwa Perspektywy.

 Baza dydaktyczno-socjalna:

 • 24 pracownie ogólnokształcące (w tym specjalistyczne: fizyczna, biologiczna, językowa),
 • 14 pracowni zawodowych, w tym:

Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu

budynek szkolyPowiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu dysponuje bogato wyposażoną bazą dydaktyczną do realizacji programów nauczania z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych: pracownie informatyczne, laboratorium chemiczne, w którym nowoczesny sprzęt pozwala na eksperymenty i ciekawe doświadczenia, pracownie zawodowe, salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, siłownię, skomputeryzowaną bibliotekę wraz z multimedialnym centrum czytelniczym. Pozyskiwane środki z funduszy Unii Europejskiej przyczyniają się do wzbogacenia bazy dydaktycznej, podnoszenia jakości kształcenia oraz organizacji dodatkowych kursów i praktyk zawodowych dających gwarancję przygotowania ucznia do zawodu na najwyższym poziomie.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy