Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

izba administracji skarbowejJesteśmy wyspecjalizowaną administracją rządową. Dbamy o bezpieczeństwo fnansowe kraju, a zabezpieczając granicę Polski oraz Unii Europejskiej, chronimy społeczeństwo i środowisko przed zagrożeniami. Wspieramy uczciwych podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Bezwzględnie zwalczamy przestępstwa ekonomiczne, a ich sprawców –ścigamy. Krajową Administrację Skarbową w  województwie małopolskim tworzy Izba Administracji Skarbowej, 27 urzędów skarbowych, Małopolski Urząd Skarbowy oraz Małopolski Urząd Celno-Skarbowy. To  3900 pracowników Służby Cywilnej oraz 460 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (formacja mundurowa). Pracownicy cywilni odpowiadają głównie za obsługę podatników w  urzędach skarbowych, kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową i egzekucję zobowiązań. Funkcjonariusze zajmują się obsługą obrotu towarowego z  zagranicą, ochroną bezpieczeństwa wspólnotowego obszaru celnego (odprawa scentralizowana, obsługa lotniczego przejścia granicznego w Balicach) oraz zwalczaniem szarej strefy gospodarczej. Ścigają także najpoważniejsze przestępstwa o charakterze fnansowym i  ekonomicznym (mafa paliwowa, karuzele podatkowe, przemyt, nielegalny hazard itd.)

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu

wyposażenie pracowników Straży Granicznej na lotniskuKarpacki Oddział Straży Granicznej swoim zasięgiem obejmuje województwa małopolskie i świętokrzyskie. KaOSG ochrania odcinek granicy polsko-słowackiej o długości 319,49 km. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej pełnią służbę w Placówkach Straży Granicznej w Krakowie-Balicach (lotnicze przejście graniczne), Krakowie, Tarnowie, Zakopanem i Kielcach. Podczas realizacji zadań służbowych funkcjonariusze Straży Granicznej:

 • realizują zadania w ochronie granicy państwowej,
 • dokonują kontroli granicznych na granicy zewnętrznej,
 • prowadzą nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa w portach lotniczych,
 • zatrzymują sprawców przestępstw i wykroczeń,
 • ujawniają fałszywe dokumenty,
 • prowadzą kontrole legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • zapobiegają, zwalczają i przeciwdziałają nielegalnej migracji,
 • zwalczają przestępczość transgraniczną (w tym przemyt towarów akcyzowych, narkotyków, dzieł sztuki),
 • zapobiegają wwozowi do Polski towarów niebezpiecznych oraz zabronionych,
 • rozpoznają i przeciwdziałają zagrożeniom terrorystycznym,
 • ujawniają i zwalczają proceder handlu ludźmi.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

ulotka komenda wojewodzka policji w krakowieW garnizonie małopolskim służbę pełni blisko 8 tysięcy policjantów. W skład małopolskiej policji wchodzą:

 • 17 komend powiatowych policji,
 • 3 komendy miejskie policji,
 • 56 komisariatów policji oraz 2 specjalistyczne (autostradowy i wodny),
 • 11 posterunków policji w strukturach KPP/KMP,
 • 10 posterunków policji w strukturach komisariatów,
 • 1 Oddział Prewencji Policji w Krakowie.

Służbę w policji może pełnić zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.):

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający z pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do  służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Do podstawowych zadań policji należą:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
 • inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

Straż Miejska Miasta Krakowa

122152679 354512679128796 3584423888016205601 nOd przyszłych strażników wymaga się, by mieli obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystali z pełni praw publicznych, mieli co najmniej średnie wykształcenie, cieszyli się nienaganną opinią, byli sprawni fizycznie i psychicznie, nie byli karani sądownie i mieli uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dodatkowym atutem jest wykształcenie wyższe (prawo, administracja, psychologia, resocjalizacja, socjologia), ukończony kurs podstawowy dla strażników i prawo jazdy. Nowo zatrudniony strażnik – aplikant – po ukończeniu kursu podstawowego otrzyma wynagrodzenie zasadnicze oraz premię regulaminową w wysokości 20% wynagrodzenia oraz możliwość uzyskania nagród. Kandydaci na strażników muszą pozytywnie zaliczyć test z  wiedzy ogólnej. Muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z  zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem. Kolejnym etapem jest test sprawności fizycznej, który składa się z 5 prób czynnościowych (sprawnościowych).

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, realizującą szereg zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i ochroną ludności. Jako jednostka edukacyjna, będąca dwuletnim policealnym studium zawodowym, szkoła realizuje kształcenie w oparciu o podstawy programowe w zawodzie technik pożarnictwa dla kwalifikacji MS.21 – wykonywanie działań ratowniczych oraz kwalifikacji MS.20– zarządzanie działaniami ratowniczymi.

Edukacja ukierunkowana jest na kształcenie kadry średniego szczebla, specjalizującej się w dowodzeniu działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Kształcenie w szkole przebiega zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, a realizowane jest na bazie nowocześnie wyposażonych sal wykładowych, laboratoriów i poligonu szkolnego. Praktyka zawodowa realizowana jest w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

ulotka wojewodzki sztab wojskowy w krakowieOd lat Wojsko Polskie cieszy się dużym zaufaniem społecznym, a żołnierze kojarzą się z patriotyzmem, zdecydowaniem i siłą. Służba w wojsku, umożliwia podnoszenie kwaflikacji, rozwój na drodze awansu, stałą pracę i stabilizację. Siły Zbrojne jako gwarant suwerenności i niepodległości były i będą trwać nadal. Jeżeli w twoim sercu obecna jest odwaga, wierność ideałom oraz poczucie odpowiedzialności. Poprzez szkolenie i służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej zrealizujesz konstytucyjne zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swojej małej Ojczyzny. Motto Wojsk Obrony Terytorialnej brzmi: Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy