Straż Miejska Miasta Krakowa

122152679 354512679128796 3584423888016205601 nOd przyszłych strażników wymaga się, by mieli obywatelstwo polskie, ukończone 21 lat, korzystali z pełni praw publicznych, mieli co najmniej średnie wykształcenie, cieszyli się nienaganną opinią, byli sprawni fizycznie i psychicznie, nie byli karani sądownie i mieli uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dodatkowym atutem jest wykształcenie wyższe (prawo, administracja, psychologia, resocjalizacja, socjologia), ukończony kurs podstawowy dla strażników i prawo jazdy. Nowo zatrudniony strażnik – aplikant – po ukończeniu kursu podstawowego otrzyma wynagrodzenie zasadnicze oraz premię regulaminową w wysokości 20% wynagrodzenia oraz możliwość uzyskania nagród. Kandydaci na strażników muszą pozytywnie zaliczyć test z  wiedzy ogólnej. Muszą wykazać się przede wszystkim wiedzą z  zakresu funkcjonowania administracji publicznej, samorządu oraz problematyki związanej z bezpieczeństwem i porządkiem. Kolejnym etapem jest test sprawności fizycznej, który składa się z 5 prób czynnościowych (sprawnościowych).

Poszczególne ćwiczenia stanowią podstawę określenia poziomu rozwoju określonej cechy motorycznej lub opanowania danej umiejętności ruchowej, potrzebnej w  pracy strażnika miejskiego.  Następnie pozostaje rozwiązanie  testu psychologicznego, który sprawdza predyspozycje psychiczne do  wykonywania zawodu i  predyspozycje intelektualne kandydata. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifkacyjna.

Kontakt

Straż Miejska Miasta Krakowa
31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 116
tel. (+48 - 12) 413 77 03
www.strazmiejska.krakow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy