Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. poz. 1396) z dniem 1 października 2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zmieniła nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (wcześniej PWSZ w Nowym Sączu) istnieje od 1998 roku. Priorytetem Uczelni jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom – absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe. Szczególną wagę przywiązujemy do przekazania studentom właściwej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. ANS w Nowym Sączu konsekwentnie i z troską o studenta oraz jego przyszłość, inwestuje w rozwój bazy dydaktycznej i lokalowej. Ponadto, dba o ustawiczny rozwój własnej kadry naukowej, współpracę z instytucjami i zakładami lokalnego rynku pracy, dzięki której studenci mają możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych w ramach realizowanych praktyk.

W ANS w Nowym Sączu funkcjonuje 6 Wydziałów (Nauk Ekonomicznych, Nauk Humanistycznych, Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, Nauk Społecznych i Sztuki, Nauk Inżynieryjnych i Nauk o Zdrowiu). Kształcenie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym oraz jednolitych studiach magisterskich.

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, została utworzona w 1998 roku jako pierwsza w kraju uczelnia zawodowa nowego typu kształcąca na poziomie licencjackim i inżynierskim. Obecnie prowadzi także studia II stopnia – magisterskie. Już od 25 lat stanowi naukowe serce regionu tarnowskiego, ściśle współpracując ze szkołami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kształci praktycznie, co sprawia, że jest kuźnią kadr dla polskiej gospodarki, a absolwenci Uczelni bez problemu odnajdują się na rynku pracy. Od początku powstania mury Uczelni opuściło ponad 21 tysięcy absolwentów, a obecnych studentów jest ponad 4 tysiące.

ANS w Tarnowie od wielu lat kształci wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mają sprostać współczesnym wyzwaniom związanym z profilaktyką zdrowotną, utrzymaniem dobrej jakości życia oraz leczeniem. Wydział Ochrony Zdrowia, jeden z sześciu wchodzących w skład Uczelni, prowadzi obecnie kształcenie na pięciu kierunkach:

FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie) – podczas pięcioletniej nauki studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie postępowania terapeutycznego w profilaktyce i celach leczniczych. Uczelnia przygotowuje merytorycznie i praktycznie do kompleksowej oceny funkcjonalnej i obrazowej pacjenta, programowania postępowania fizjoterapeutycznego, kontrolowania efektów leczenia, a także do zlecania i dopasowania wyrobów medycznych. Studenci przyswajają sobie także zasady przestrzegania etyki zawodowej w kontaktach z pacjentem i jego rodziną.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Ulotka uczelni

Misją Instytutu Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest właściwe przygotowanie studentów w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu pod kątem wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Jednym z kluczowych zadań Instytutu jest działalność dydaktyczna w zakresie kształcenia praktycznego, które prowadzone jest przez doświadczonych wykładowców, praktyków, posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą symulacji w Monoprofilowym Centrum Medycznym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków kształcenia, w tym multimedialnych, jak np. stół anatomiczny, czy symulator człowieka dorosłego. Praktyki zawodowe studenci realizują w podmiotach leczniczych na poziomie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia referencyjności.

Kadra dydaktyczna Instytutu Nauk o Zdrowiu dokłada wszelkich starań, aby proces edukacyjny realizowany był na wysokim poziomie. Działalność Instytutu jest mocno zakorzeniona w Ziemi Oświęcimskiej i ma głębokie tradycje, szczególnie w zawodach określanych jako medyczne. Instytut oferuje kształcenie w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, dietetyki i wychowania fizycznego. Mając na celu ochronę zdrowia i jakość życia społeczeństwa, nauczanie na tych kierunkach odbywa się w oparciu o aktualne standardy kształcenia oraz Polską Ramę Kwalifikacji. Ponadto kształcenie studentów realizowane w Instytucie spełnia normy europejskie.

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

pielegniarkiPodhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce tego typu jednostka utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęli Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Od momentu swojego powstania, PPWSZ podpisała porozumienia o współpracy z innymi renomowanymi uczelniami, wśród nich: Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym. W lipcu 2016 r. powołano do istnienia jednostkę wspólną dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych. W 2019 roku PPWSZ zmieniła swoją nazwę na: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy