Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

pielegniarkiPodhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce tego typu jednostka utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęli Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Od momentu swojego powstania, PPWSZ podpisała porozumienia o współpracy z innymi renomowanymi uczelniami, wśród nich: Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym. W lipcu 2016 r. powołano do istnienia jednostkę wspólną dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych. W 2019 roku PPWSZ zmieniła swoją nazwę na: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Kierunki kształcenia

 • Architektura,
 • Bezpieczeństwo narodowe,
 • Dietetyka,
 • Filologia angielska,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Fizjoterapia,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Kosmetologia,
 • Pielęgniarstwo,
 • Praca socjalna,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Sport,
 • Turystyka i rekreacja.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Fizjoterapia:

Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich absolwent – magister fizjoterapii – poszerzy liczbę wysoko wykwalifikowanej kadry placówek prowadzących rehabilitację medyczną, oddziałów szpitali, klinik, poradni i przychodni rehabilitacyjnych, gabinetów fizjoterapii, ośrodków sanatoryjnych, ośrodków Spa oraz poradni medycyny sportowej. W placówkach takich jak: kliniki, szpitale o różnym profilu, przychodnie specjalistyczne, poradnie i gabinety rehabilitacyjne,  ośrodki rehabilitacyjne,     sanatoria o różnym profilu, ośrodki opiekuńczo-lecznicze, domy seniorów,        publiczne i niepubliczne ośrodki dla osób niepełnosprawnych, jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną,       szkoły sportowe, klubowe przychodnie sportowo-lekarskie, gabinety masażu i terapii manualnej, placówki sportowo-rekreacyjne, specjalistyczne ośrodki terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, sklepy ortopedyczne.

Kosmetologia:

Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do: zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, podologicznymi,  salonami odnowy biologicznej, centrami SPA itp.; właściwego zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;  stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;  ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;  pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody; udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami; nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami oraz zapewnienia im komfortu psychicznego i relaksu  podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;  twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała; podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Dietetyka:

Absolwent studiów I stopnia będzie miał możliwość kontynuacji studiów na II stopniu oraz zdobędzie umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w placówkach lecznictwa zamkniętego (np. szpitale), lecznictwa ambulatoryjnego, gabinetach dietetycznych poradni specjalistycznych, placówkach służb społecznych, sanatoriach, domach wczasowych, placówkach oświatowo- wychowawczych, placówkach żywienia zbiorowego, zakładach przemysłu spożywczego, zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny, firmach rzeczników patentowych, instytutach kontroli żywności.

Pielęgniarstwo:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w Naszej Uczelni oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie  z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Absolwent studiów II stopnia jest   przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Ratownictwo medyczne:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zawodu ratownika medycznego polegającego na realizacji zadań zawodowych, w szczególności na: udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza; zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;  udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również: nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych; organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych; prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego; kierowanie i zarządzanie: ratownikami medycznymi, dyspozytorami medycznymi; zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

Informacja została opracowana przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu

Kontakt

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ
ul. Kokoszków 71
tel. (+48 - 18) 26 10 700
https://ppuz.edu.pl/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy