Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

O Nas

Chronimy interesy Skarbu Państwa i obszaru celnego Unii Europejskiej. Wspieramy uczciwych podatników w prawidłowym realizowaniu obowiązków podatkowych i celnych. Zwalczamy przestępstwa ekonomiczne, a ich sprawców – ścigamy.

KAS w województwie tworzy Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, której podlega 27 urzędów skarbowych, jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy ds. obsługi dużych podmiotów (Małopolski Urząd Skarbowy) oraz Małopolski Urząd Celno-Skarbowy.

W naszych strukturach pracuje 3980 pracowników służby cywilnej oraz 431 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Pracownicy zajmują się głównie bieżącą obsługą podatników w urzędach skarbowych, kontrolą i egzekucją. Domeną funkcjonariuszy jest obsługa obrotu towarowego z zagranicą, ochroną bezpieczeństwa obszaru celnego UE (odprawa i obsługa lotniczego przejścia granicznego w Balicach) oraz zwalczanie szarej strefy gospodarczej. Funkcjonariusze ścigają najpoważniejsze przestępstwa finansowe. Podczas pracy korzystają z  nowoczesnego sprzętu i technologii, a w wyjątkowych sytuacjach mogą użyć środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. 

Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Nowym Sączu

O Nas

Karpacki Oddział Straży Granicznej jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Został reaktywowany 16 maja 2016 r. początkowo obejmował Województwo Małopolskie z trzema Placówkami Straży Granicznej w  Krakowie-Balicach, Tarnowie i  Zakopanem, w listopadzie 2017 r. rozszerzono zasięg działania o Województwo Świętokrzyskie i  Placówkę w  Kielcach. Karpacki Oddział Straży Granicznej posiada w swojej strukturze jedyne w całej Straży Granicznej Orkiestrę Reprezentacyjną SG oraz Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny).

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

W garnizonie małopolskim służbę pełni blisko 8 tysięcy policjantów. W skład małopolskiej policji wchodzą:

  • 17 komend powiatowych policji,
  • 3 komendy miejskie policji,
  • 56 komisariatów policji oraz 2 specjalistyczne (autostradowy i wodny),
  • 11 posterunków policji w strukturach KPP/KMP,
  • 10 posterunków policji w strukturach komisariatów,
  • 1 Oddział Prewencji Policji w Krakowie.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Szkoła Ratownictwa Medycznego

O Nas

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe jest najstarszym pogotowiem ratunkowym w Polsce. Powstało w roku 1891 i od tego czasu nieprzerwanie służy mieszkańcom Krakowa i Małopolski.

Obecnie KPR dysponuje 39 zespołami ratownictwa medycznego dyżurującymi w 24 miejscach stacjonowania, które obejmują cały Kraków oraz trzy powiaty: krakowski, wielicki oraz olkuski. KPR każdego roku notuje ponad 100 tysięcy interwencji. Krakowskie pogotowie zajmuje się również specjalistycznym transportem medycznym, a także zabezpieczeniem medycznym imprez, w tym wydarzeń dla ponad miliona osób, takich jak np. pielgrzymki papieskie. Wszystkie ambulanse KPR wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt, w tym także w aparaturę, która wykracza poza standardy wyznaczane przez obowiązujące przepisy, jak np. urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, videolaryngoskopy czy ultrasonografy.

Straż Miejska Miasta Krakowa

O Nas

Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy. Zwierzchnikiem Straży jest Prezydent Miasta Krakowa. Nadzór nad działalnością straży sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji działającego w jego imieniu.

Zadania, kompetencje oraz uprawnienia Straży Miejskiej określa ustawa o strażach gminnych oraz inne akty prawne regulujące działalność straży miejskich.

W trakcie realizacji ustawowych zadań Straż Miejska posługuje się przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Do zadań Straży jako formacji samorządowej należy również egzekwowanie przepisów prawa lokalnego, zawartych w uchwałach Rady Miasta Krakowa dotyczących spraw z zakresu porządku publicznego oraz czystości.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

O Nas

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, realizującą szereg zadań związanych z ochroną przeciwpożarową i ochroną ludności. Jako jednostka edukacyjna, będąca dwuletnią publiczną szkołą policealną o dwuletnim okresie kształcenia, które realizuje w dwóch formach: kształcenie w systemie dziennym oraz kształcenie w pozaszkolnych formach szkolenia w oparciu o podstawy programowe w zawodzie technik pożarnictwa dla kwalifikacji BPO.03 – wykonywanie działań ratowniczych oraz kwalifikacji BPO.04– zarządzanie działaniami ratowniczymi. Edukacja ukierunkowana jest na kształcenie kadry średniego szczebla, specjalizującej się w dowodzeniu działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Kształcenie w szkole przebiega zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym w formie

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy