Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

W garnizonie małopolskim służbę pełni blisko 8 tysięcy policjantów. W skład małopolskiej policji wchodzą:

 • 17 komend powiatowych policji,
 • 3 komendy miejskie policji,
 • 56 komisariatów policji oraz 2 specjalistyczne (autostradowy i wodny),
 • 11 posterunków policji w strukturach KPP/KMP,
 • 10 posterunków policji w strukturach komisariatów,
 • 1 Oddział Prewencji Policji w Krakowie.

Służbę w policji może pełnić zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.):ulotka komenda wojewodzka policji w krakowie

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający z pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do  służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Do podstawowych zadań policji należą:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
 • inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
 • nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.
 • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych.

Policja realizuje także zadania, wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz umów i  porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

SŁUŻBY W POLICJI: kryminalna, śledcza, spraw wewnętrznych, prewencyjna, wspomagająca w  zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Lotnictwo Policji. W skład policji wchodzi również policja sądowa.

kontakt

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
31-571 Kraków
ul. Mogilska 109
Wydział Doboru i Szkolenia
tel. (+48 - 12) 61 54 068, 61 54 078
www.malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy