Grafika Zawodowa Małopolska - Edukacja dla Biznesu

WYDARZENIA

najważniejsze wydarzenia z Zawodowej Małopolski

Kompetentna Małopolska

Kompetentna Małopolska

Program rozwoju rynku pracy i edukacji „Kompetentna Małopolska” został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 21 listopada 2023 r. Małopolanin aktywny zawodowo i edukacyjnie to główny cel programu. Program ma charakter kierunkowy i wskazuje obszary działań na rzecz aktywności edukacyjnej i zawodowej Małopolan i Małopolanek.

Program określa długoterminowe trendy kształtujące rynek pracy i edukację, zdefiniowano cele i efekty realizacji zamierzonych działań. Opisano także system realizacji „Kompetentnej Małopolski” – źródła finansowania, zasady wdrażania i ewaluacji oraz sposób monitorowania celów szczegółowych programu.

Celem głównym programu jest „Małopolanin aktywny zawodowo i edukacyjnie”.

Cele szczegółowe w obszarze rynku pracy sformułowano jako:

  1. Aktywni zawodowo Małopolanie
  2. Kompetentni, uczący się przez całe życie Małopolanie
  3. Zrównoważony, włączający rynek pracy
  4. Służby zatrudnienia dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku pracy (cel horyzontalny)

Cele szczegółowe w obszarze edukacji to:

  1. Edukacja dla rozwoju indywidualnych możliwości
  2. Edukacja dla rozwoju gospodarki
  3. Aktywna i ucząca się kadra systemu edukacji
  4. Efektywny system wsparcia instytucjonalnego w obszarze edukacji (cel horyzontalny)

Małopolska należy do czołówki regionów, które mają największy wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Silną pozycję województwa budują działające tutaj liczne podmioty gospodarcze. Za kluczowe dla Małopolski uznaje się m.in. te z sektora przemysłowego, budownictwa, turystyki, wysokich technologii, nowoczesnych usług dla biznesu, transportu i logistyki. Jednym z warunków koniecznych do ich dalszego rozwoju jest bez wątpienia dostęp do kompetentnych pracowników. Stąd ważne jest kształtowanie postawy uczenia się przez całe życie.

Kolejnym założeniem realizacji programu jest równoważenie podaży i popytu na pracę w Małopolsce. W związku z pogłębiającymi się deficytami pracowników, w ostatnich latach zwiększa się rola cudzoziemców na polskim rynku pracy. W perspektywie 2030 roku Małopolska powinna utrzymać pozycję regionu atrakcyjnego dla cudzoziemców z różnych kręgów kulturowych. Równoważeniu podaży i popytu na pracę w Małopolsce mają też służyć działania na rzecz włączenia w rynek pracy takich grup, jak m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, reemigranci.

Pierwszoplanowymi kwestiami są również lepsze przewidywanie zmian na rynku pracy oraz zwiększenie zwinności publicznych służb zatrudnienia, czyli umiejętności szybkiego reagowania, w tym reagowania na pojawiające się sytuacje nadzwyczajne (takie jak np. pandemia czy kryzys migracyjny).

Dokumenty:

Program rozwoju rynku pracy i edukacji „Kompetentna Małopolska”

Festiwal Zawodów

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim. Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Goście Festiwalu Zawodów

Biznes dla Edukacji

Dobre nauczanie zawodu może prawidłowo funkcjonować tylko w oparciu o aktualne zapotrzebowanie rynku, potrzeby pracodawców oraz bieżące technologie stosowanych w zakładach pracy.

Dlatego też Województwo Małopolskie dokłada wszelkich starań by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie i była w jak największym stopniu komplementarna z aktualnymi trendami rynku pracy, nie zapominając przy tym o kultywowaniu i rehabilitacji zawodów zagrożonych wyginięciem.

Dwie rece na tle komputera, w tle architektura

Małopolska Edukacja Zawodowa

Dynamicznie przeobrażająca się gospodarka, rozwój nowych technologii, ugruntowanie świadomości procesów ekologicznych dyktują kierunki rozwoju zarówno małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw.

Dla środowisk i instytucji powiązanych z rynkiem pracy i edukacji szybko stało się jasne, że jedną z kluczowych ról w rozwoju gospodarczym regionu odgrywa dostosowana do potrzeb pracodawców edukacja zawodowa.

Logo Inspirator kariery 2021

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy