Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

kierunki kształcenia

 • Dietetyka – studia I stopnia
 • Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie
 • Pielęgniarstwo – studia I i II stopnia
 • Ratownictwo medyczne – studia I stopnia
 • Lekarski – studia jednolite magisterskie

O Nas

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (do 1 października 2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu) istnieje od 1998 roku. Priorytetem Uczelni jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom – absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe. Szczególną wagę przywiązujemy do przekazania studentom właściwej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. ANS w Nowym Sączu konsekwentnie i z troską o studenta oraz jego przyszłość, inwestuje w rozwój bazy dydaktycznej i lokalowej.

Ponadto, dba o ustawiczny rozwój własnej kadry naukowej, współpracę z instytucjami i zakładami lokalnego rynku pracy, dzięki której studenci mają możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych w ramach realizowanych praktyk.

W ANS w Nowym Sączu funkcjonuje 6 Wydziałów (Nauk Ekonomicznych, Nauk Humanistycznych, Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, Nauk Społecznych i Sztuki, Nauk Inżynieryjnych, Lekarski i Nauk o Zdrowiu). Kształcenie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym oraz jednolitych studiach magisterskich.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu (wcześniej Wydział Nauk o Zdrowiu i Instytut Zdrowia) istnieje od 1 września 2004 r. Powstał na bazie jednej z pierwszych szkół pielęgniarskich w Polsce. W instytucie prowadzone jest kształcenie na kierunkach:

 • pielęgniarstwo - studia I i II stopnia
 • ratownictwo medyczne i dietetyka - studia I stopnia
 • od roku akademickiego 2022/23 kierunek Lekarski – studia jednolite magisterskie.

Wydział dysponuje Centrum Symulacji Medycznej, w którym prowadzone są zajęcia metodami symulacji medycznej na różnych poziomach wierności realiom pracy w zawodzie. Posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną do prowadzenia kształcenia na wszystkich kierunkach m. in.: symulator karetki z pełnym wyposażeniem, symulatory wysokiej wierności, interaktywny stół anatomiczny, a dla kierunku dietetyka bardzo dobrze wyposażone pracownie: dietetyki oraz technologii produkcji potraw.

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie (wcześniej Instytut Kultury Fizycznej) istnieje od 1 września 2009 r., prowadzi kształcenie na kierunku fizjoterapia - jednolite studia magisterskie oraz kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne i wychowanie fizyczne - studia I stopnia. Dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, obiektami sportowymi (m.in. boiska sportowe, hale sportowe, pracownie fizjologii, anatomii fizjoterapii pozwalające na bardzo dobre przygotowanie studentów do przyszłej pracy.

Największe osiągnięcia

 • Lider Małopolski 2012 – tytuł nadany PWSZ w roku 2013 przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski za ekspansywne przedsięwzięcie w postaci wybudowania Kampusu dydaktyczno-sportowego przy Instytucie Kultury Fizycznej;
 • Certyfikat Lider Rozwoju Regionalnego 2019 – wyróżnienie przyznawane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Olsztynie za współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, firmami, naukowcami, samorządami oraz administracją centralną;
 • Ekostrateg 2020 – nagroda Rady Kongresowej Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości przyznawana przez autorytety naukowe, przedstawicieli administracji rządowej, samorządów oraz praktyków-przedsiębiorców, stanowiąca wyróżnienie dla uczelni przygotowującej kadry współpracujące z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności za aktywne działania służące ochronie środowiska i ekologii;
 • Prestiżowy medal „Made in Poland” PWSZ w Nowym Sączu, jako jedyna uczelnia zawodowa w Polsce, uhonorowana została przez Radę Kongresową złożoną z przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji. Podczas kongresowej gali (1-2 lipca 2021 r.), z rąk prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciecha Pomarańskiego odebrał rektor, dr hab. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ. Nominacje do nagrody Made in Poland przyznają redakcje Forum Przedsiębiorczości i Biznes Plus, które od 10 lat promują polskie uczelnie, samorządy oraz biznes. Weryfikują i promują podmioty gospodarcze w mediach ogólnopolskich jak Forbes, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Onet, Wirtualna Polska, Interia, Polskie Radio, Tok FM, Polsat i TVP Info. Organem weryfikującym i przyznającym nagrodę Made in Poland jest specjalnie powołana Rada Kongresowa, złożona z przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji;
 • Certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2021–2025 – certyfikat potwierdzający działania sprzyjające bezpieczeństwu na terenie uczelni, prewencji zachowań związanych z przestępczością, a także zjawiskom z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego zarówno wśród studentów, jak i pracowników;
 • Tytuł „Uczelnia Liderów” – znak jakości „Uczelnia Liderów 2021” i wyróżnienie specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za wysoki poziom kształcenia, łączenie tego procesu z innowacyjnymi działaniami, z aktywną współpracą z podmiotami rynku pracy oraz z rozwijaniem wśród studentów kompetencji liderskich, umiejętności zawodowych, menedżerskich, przywódczych, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy;
 • Podczas uroczystego przekazania kluczy do nowego budynku Instytutu Ekonomicznego (20 czerwca 2022 r.) Minister Przemysław Czarnek oficjalnie potwierdził, iż podpisał stosowne rozporządzenie i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, spełniając ustawowe warunki, od 1 października br. będzie Akademią Nauk Stosowanych. Minister Przemysław Czarnek przekazał Rektorowi czek na ponad 8 mln zł, jako dodatkową subwencję na rozwój potencjału dydaktycznego sądeckiej Uczelni, a także dyplom dla Rektora z podziękowaniem „za zasługi w dziedzinie dydaktycznej i naukowej, inspirowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy”;
 • Tytuł „Uczelnia Liderów” – znak jakości „Uczelnia Liderów 2022”, a także wyróżnienie „Obywatelska Uczelnia” Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, które przyznano uczelniom, wykazującym się szczególnymi osiągnięciami i aktywną działalnością w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni oraz kreowania wśród studentów postaw obywatelskich, prospołecznych, pomocowych i prodemokratycznych;
 • Nagroda „Rzetelny Pracodawca 2022”, za „długoletnie działania na rzecz pracowników oraz wsparcie ich rozwoju” przyznana podczas IX Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który odbył się w dniach 14–15 listopada 2022 roku w Krakowie. Kongres był wyjątkową okazją do zaprezentowanie osiągnięć oraz merytorycznej dyskusji nad rozwiązaniem strategicznych problemów we wszystkich obszarach związanych z działalnością gospodarczą. W dyskusjach brali udział specjaliści z administracji centralnej i samorządowej oraz specjaliści reprezentujący szeroko rozumiany sektor finansowy, naukowo – badawczy, dydaktyczny i przemysłowy.
 • Tytuł „Uczelnia Liderów” – znak jakości „Uczelnia Liderów 2023”, dodatkowo naszej Uczelni przyznano wyróżnienie Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za „największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji praktycznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.
 • Nagroda „Made in Poland 2023”, przyznana już po raz drugi (wcześniej jako PWSZ w 2021 roku) przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, którą nasza Uczelnia została uhonorowana decyzją Rady Kongresowej podczas IV Kongresu Made in Poland w Berlinie, w kategorii Instytucje publiczne, uczelnie wyższe, fundacje i jednostki samorządowe;
 • Nagroda „Fundament 2023” w formie statuetki, przyznana przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, organizatora Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który już po raz dziesiąty gościł w Krakowie „za wsparcie studentów, dbanie o ich przyszłość zawodową oraz owocną współpracę na tle gospodarczo-społecznym z podmiotami Subregionu Sądeckiego”.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Dla absolwentów kierunku Pielęgniarstwo:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne),
 • sanatoria,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • ośrodki opieki paliatywno–hospicyjnej,
 • placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki),
 • zakłady pielęgnacyjno–opiekuńcze i opiekuńczo–lecznicze,
 • domy opieki społecznej,
 • ośrodki medycyny pracy,
 • jednostki ratownictwa medycznego,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Dla absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szpitalne oddziały ratunkowe,
 • zespoły ratownictwa medycznego, specjalistyczne służby ratownicze,
 • Centra Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • praca w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej,
 • służby ratownicze i zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zakłady przemysłowe w charakterze koordynatora medycznego,
 • przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Dla absolwentów kierunku Dietetyka:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej),
 • sanatoria,
 • placówki gastronomiczne,
 • placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki),
 • zakłady żywienia zbiorowego,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu.

Dla absolwentów kierunku Fizjoterapia:

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia (szpitale, sanatoria, przychodnie, gabinety jak również ośrodki sportowe).

Dla absolwentów kierunku Lekarskiego:

 • podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie (Dz. U. z 2023 poz. 633 z późn. zm.);
 • w oparciu o przepisy odrębne, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy o której mowa wyżej,
 • prowadzenie przez lekarza badań naukowych lub prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub promocji zdrowia;
 • nauczanie zawodu lekarza;
 • kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2345 i 2401);
 • zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.2), w urzędach te podmioty obsługujących lub urzędach i instytucjach, w ramach których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Perspektywy rozwoju naukowego absolwenta kierunku Lekarskiego

 • kontynuacja kształcenia na studiach III stopnia oraz uzyskiwanie stopni naukowych i tytułów naukowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nasi partnerzy

 • Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,
 • SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju,
 • Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
 • Szpital Powiatowy w Limanowej,
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce – Zdroju,
 • Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej „TUKAN”,
 • Dom Pomocy Społecznej, ul. Emilii Plater 20, Nowy Sącz,
 • Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159, Nowy Sącz,
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Nawojowska 155,
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum, ul. Nawojowska 155 A, Nowy Sącz,
 • Centrum Medyczne „BATOREGO ” ul. Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, ul. Węgierska 188h Nowy Sącz,
 • Intercard sp. z.o.o., ul. Jana Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz.
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, z siedzibą w Radomiu.

Informacje zostały opracowane przez Urszulę Cisoń-Apanasewicz - Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ANS w Nowym Sączu, Monikę Bigosińską – Prodziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie ANS w Nowym Sączu oraz Agnieszkę Rafałowicz z Działu Nauki i Rozwoju ANS w Nowym Sączu

kontakt

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Staszica 1,
tel. (+48 -18) 443 45 45
ans-ns.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy