Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

kierunki kształcenia

Technikum:

  • Technik informatyk
  • Technik leśnik
  • Technik organizacji turystyki
  • Technik programista
  • Technik ekonomista
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branżowa Szkoła I Stopnia

O NasNa zdjęciu budynek szkoły

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oferuje uczniom naukę zawodów na poziomie technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Dzięki połączeniu tradycji, profesjonalizmu i doświadczenia, możemy zaoferować naszym uczniom różnorodną ofertę kształcenia i możliwość samorozwoju. Nowoczesna, wciąż modernizowana baza dydaktyczna szkoły oraz doświadczenie nauczycieli, sprzyjają zdobywaniu wiedzy i wpływają na wzrost efektywności nauczania i dobrego przygotowania absolwentów szkoły do studiów oraz potrzeb rynku pracy. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie zawodowe, w tym nowoczesną ekopracownię, która jest miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii.

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”, „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Współpracujemy także z instytucjami zagranicznymi, dzięki czemu uczniowie mogą wyjeżdżać na praktyki m.in. do Niemiec i na Słowację. Uczniowie, uczestnicząc w wielu kursach, zdobywają cenne na rynku pracy umiejętności potwierdzone certyfikatami. Dzięki realizowanym projektom, wielu naszych uczniów skorzystało z zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz z kursów: m.in. spawacza, operatora wózków widłowych, pilarza, brakarza, operatora harvestera, barmańskiego i prawa jazdy kategorii B. Starosądecki Zespół Szkół to jedyna szkoła w województwie małopolskim kształcąca w zawodzie technik leśnik.

Największe osiągnięcia

Na fotografii ekopracownia szkolna

Młodzież naszej szkoły bierze udział w licznych konkursach od szczebla powiatowego po ogólnopolski np. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych blok Leśnictwo, Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Olimpiadzie Ekologicznej, Olimpiadzie Teologii Katolickiej.

Nauczyciele, promując naukę języków obcych, przygotowują młodzież do popularnych konkursów językowych oraz sami organizują zmagania konkursowe także dla uczniów ze szkół podstawowych. Szkoła umożliwia uczestnictwo w wielu kołach zainteresowań, m.in. w szkolnym kole Ligii Ochrony Przyrody, Zespole Sygnalistów Myśliwskich, Szkolnym Kole Wolontariatu. Uczniowie promują swoją „małą ojczyznę” i Małopolskę w licznych konkursach i akcjach patriotycznych. Działają chętnie na rzecz środowisk lokalnych. Dbając o rozwój fizyczny, uczniowie startują w licznych zawodach sportowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, osiągają sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Szkoła zapewnia młodzieży wszechstronny i harmonijny rozwój oraz stymuluje jej najlepsze cechy, przygotowując do wyboru dalszej drogi życiowej. Nasze propozycje to technikum, a także szkoła branżowa, kształcące w ciekawych i potrzebnych na rynku pracy zawodach. Bogata oferta umożliwiająca zarówno podejmowanie pracy czy kontynuację nauki (bądź równoczesne łączenie tych aktywności), uznawana jest przez absolwentów za coraz bardziej atrakcyjną. Połowa kończących edukację wybiera tę możliwość, na co wpływa poprawa sytuacji na rynku pracy oraz programy stażowe dla absolwentów szkół średnich.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pozwala np. po technikum leśnym aplikować o staż w Lasach Państwowych, z czego korzysta większość absolwentów. Odbycie stażu ułatwia szukanie pracy, także w innym powiecie czy województwie. Absolwenci technikum leśnego mogą także znaleźć zatrudnienie w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody, edukacją leśną oraz w sektorze prywatnym, m.in. w przetwórstwie drewna. Uczniowie kończący szkołę branżową bez problemu odnajdują się na rynku pracy. Kształcenie w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach ułatwia też start młodocianego pracownika, który 3 lata nabywał praktyczne umiejętności.

Nasi partnerzy

Prowadzimy szeroką współpracę z wieloma firmami lokalnymi. Pracodawcy współpracują ze szkołą w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez uczniów oraz zgłaszają chęć zatrudnienia naszych absolwentów. Współpracujemy z następującymi firmami, m.in.: Nadleśnictwo Stary Sącz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, SGL Carbon S.A. (Nowy Sącz), Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Nasi uczniowie bardzo dobrze radzą sobie podczas praktyk w różnych firmach, co potwierdza wysoki poziom kształcenia zawodowego.

Informację opracowała Agata Smaga- nauczyciel Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

kontakt

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
33 - 340 Stary Sącz
ul. Daszyńskiego 15
tel. (+48 -18) 446 05 80
www.zs-starysacz.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy