Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie

kierunki kształcenia

 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

O Nas

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie kształci młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Rekrutacja odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez cały rok szkolny.

Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z uwzględnieniem wszystkich potrzeb edukacyjnych oraz form i metod pracy, wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Ze względu na niepełnosprawności sprzężone, uczniowie realizują zajęcia edukacyjne i praktyki zawodowe w formie zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych w Ośrodku. Wszyscy objęci są specjalistyczną opieką terapeutyczną, w zakresie której znajduje się między innymi terapia logopedyczna, psychologiczna i pedagogiczna, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, szereg zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz wiele innych, które dostosowane są do możliwości rozwojowych ucznia. Wszechstronna oferta zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozwala na wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna w pracy dydaktycznej szczególny nacisk kładzie na optymalizację form pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości. Wszechstronnym wsparciem wychowawczym, psychologicznym i pedagogicznym objęci są również rodzice i opiekunowie uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. Ośrodek podejmuje także szereg działań ukierunkowanych na poszerzanie zainteresowań uczniów, podnoszenie kwalifikacji w zakresie wybranego kierunku kształcenia, integrację rówieśniczą oraz w środowisku lokalnym, zdobywanie przydatnych wiadomości i umiejętności, kompleksowe przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz samodzielne poruszanie się po rynku pracy. Od wielu lat, młodzież uczestniczy w wymianach międzynarodowych, wyjeżdża na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, doskonali umiejętności branżowe podczas szkoleń i kursów z tematyki hotelarstwa i małej gastronomii. Wszystkie dodatkowe zajęcia realizowane są w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.” Ośrodek podejmuje współpracę z placówkami edukacyjnymi na terenie Gminy Skawina oraz ościennymi, celem podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz podejście wychowawczo - terapeutyczne do ucznia pozwala na znaczne podniesienie niepełnosprawnej intelektualnie młodzieży na samodzielne i sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz podejmowanie zatrudnienia po ukończeniu edukacji w szkole branżowej.

Największe osiągnięcia

 • Wieloletnia współpraca z zagranicznymi placówkami w ramach programu międzynarodowych wymian młodzieży,
 • Udział w praktykach zagranicznych w ramach projektu Erasmus+,
 • Udział w konkursach i turniejach wiedzy kierunkowej, organizowanej przez placówki kształcenia specjalnego,
 • Wysoki poziom zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla uczniów kształcących się w zawodach pomocniczych,
 • Realizacja wszechstronnej oferty kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe przyszłych pracowników branży hotelarskiej - projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych”.

Perspektywy zawodowe absolwentów

 • Uczniowie podejmują samodzielna aktywność zawodową, często w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu. Pracodawcy doceniają pracowitość i sumienność praktykantów, podpisując z nimi umowę o pracę w charakterze pracownika na stałe.
 • Większość absolwentów podejmuje zatrudnienie w zawodzie kierunkowym lub blisko spokrewnionym. Uczniowie chętnie rozpoczynają dodatkowe kursy i szkolenia branżowe.

Nasi partnerzy

 • Hotel Kolna, ul. Kolna 2. Kraków
 • Hotel Galicya, ul. Rzemieślnicza 4, Kraków, Old Town Hotel ul. Św. Gertrudy 6, Kraków - sieć hoteli Best Western Hotels&Resorts
 • Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży i Erasmus+

Informacja została opracowana przez Katarzynę Kaszubę, nauczycielkę, wychowawcę klasy III BR

kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie
32-050, Skawina
ul. Żwirki i Wigury 9
tel. (+48 -12) 276 - 30 - 61
sosw.skawina.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy