Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

Szkoła kształci w następujących kierunkach

TECHNIKUM

 • technik reklamy
 • technik logistyk – klasa wojskowa
 • technik informatyk – klasa wojskowa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik budownictwa – klasa pożarnicza
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie – klasa pożarnicza
 • technik mechanik – klasa pożarnicza
 • technik pojazdów samochodowych – klasa pożarnicza

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • cukiernik

OFERTA EDUKACYJNA DLA OSÓB DOROSŁYCH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • profil ogólny

SZKOŁA POLICEALNA

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik administracji

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

 • technik budownictwa
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 • technik handlowiec
 • technik reklamy
 • technik logistyk
 • technik informatyk
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik budownictwa
 • cieśla
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz
 • cukiernik
 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik mechanik
 • mechanik pojazdów samochodowych

O Nas

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie jest placówką istniejącą od 75 lat, w której młodzież kształci się w różnych zawodach. Podczas pobytu w szkole uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Są dobrze przygotowani do pracy w zawodzie, zdobywają certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje. Kształcą umiejętności kluczowe, biegłość w posługiwaniu się językami obcymi, umiejętność prowadzenia konstruktywnej dyskusji, zarządzania ryzykiem, budowania prawidłowych relacji interpersonalnych. Uczniowie biorą udział w Programie Unii Europejskiej ERASMUS+.

Młodzież znajduje w szkole przyjazne i życzliwe środowisko, łatwy dostęp do specjalistów, takich jak psycholog, pedagog czy też doradca zawodowy.

Atutem szkoły jest to, że nauka odbywa się od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz dobrze wyposażona baza dydaktyczna, pracownie do kształcenia zawodowego, nowoczesna hala sportowa z obiektami: kort, boisko do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

SZKOŁA KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH

TECHNIK REKLAMY

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
  • przygotowanie elementów strategii reklamowej,
  • przygotowanie elementów kreacji reklamowej,
  • produkcja reklamy.
 • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
  • planowanie kampanii reklamowej,
  • organizowanie sprzedaży reklamowej,
  • realizowanie kampanii reklamowej.
TECHNIK LOGISTYK – klasa wojskowa

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
  • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu,
  • monitorowanie poziomu i stanu zapasów,
  • obsługiwanie programów magazynowych,
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej,
  • monitorowanie procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
 • SPL.04. Organizacja transportu
  • planowanie procesów transportowych,
  • organizowanie procesów transportowych,
  • dokumentowanie procesów transportowych. 
TECHNIK INFORMATYK – klasa wojskowa

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  • przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
  • administrowanie systemami operacyjnymi,
  • serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,
  • przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej.
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,
  • tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,
  • programowanie aplikacji internetowych,
  • tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  • ocenianie jakości produktów,
  • przechowywanie żywności,
  • obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy,
  • obsługa sprzętu gastronomicznego,
  • przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,
  • wydawanie dań;
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • ocenianie jakości żywności,
  • planowanie żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
  • organizowanie żywienia w produkcji gastronomicznej,
  • wykonywanie usług gastronomicznych,
  • ekspedycja potraw i napojów.
TECHNIK ROLNIK

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
  • wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
  • wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
  • prowadzenie i obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenie sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;
 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
  • organizowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej,
  • organizowanie i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.
TECHNIK WETERYNARII

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  • prowadzenie chowu zwierząt gospodarskich i domowych,
  • wykonywanie zabiegów inseminacyjnych u bydła i świń;
 • ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
  • wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt,
  • wykonywanie czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego.
TECHNIK BUDOWNICTWA – klasa pożarnicza

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
  • wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,
  • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,
  • wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
  • wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
  • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
  • organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych,
  • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
  • sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane.

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE – klasa pożarniczaNa zdjęciu zajęcia praktyczne uczniów w dziale budowlanym

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
  • montowanie systemów suchej zabudowy,
  • wykonywanie robót malarskich,
  • wykonywanie robót tapeciarskich,
  • wykonywanie robót posadzkarskich,
  • wykonywania robót okładzinowych;
 • BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie:
  • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
  • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
  • organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
  • sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
TECHNIK MECHANIK – klasa pożarnicza

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
  • wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
  • wykonywanie połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
  • organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
  • nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń.
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – klasa pożarnicza

Na fotografii zajęcia praktyczne w dziale mechanicznym

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacjach:

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  • wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych;
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
  • diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,
  • obsługiwanie i naprawiania pojazdów samochodowych,
  • organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
  • przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych.
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacji

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
  • montowanie systemów suchej zabudowy,
  • wykonywanie robót malarskich,
  • wykonywanie robót tapeciarskich,
  • wykonywanie robót posadzkarskich,
  • wykonywania robót okładzinowych.
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacji

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
  • wykonywanie przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych,
  • diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych.
KUCHARZ

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacji

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
  • ocenianie jakości produktów,
  • przechowywanie żywności,
  • obróbka produktów i przygotowanie stanowiska pracy,
  • obsługa sprzętu gastronomicznego,
  • przygotowanie dań zimnych, gorących i podstawowych deserów, wydawanie dań.
CUKIERNIK

Główne zadania i czynności zawodowe w kwalifikacji

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:
  • stosowanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych,
  • wykonywanie dekoracji wyrobów cukierniczych.

Największe osiągnięcia

Kilka z przykładów osiągnięć naszych uczniów w roku szkolnym 2022/2023:

 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Wybitni ziemianie w okresie międzywojennym. Gospodarka, kultura, nauka, dyplomacja”. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ziemiańskie – Oddział Kraków, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej.
 • I miejsce w konkursie plastycznym „Topowe polskie wynalazki i ich twórcy” realizowanym w ramach XVIII Przeglądu Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego. Organizatorzy: Ośrodek Edukacji Obywatelskiej – filia Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Zawodowego.
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Bochni.
 • Małopolskie Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS: 2 złote medale indywidualne

Perspektywy zawodowe absolwentów

Zdobyte wykształcenie i praktyczne umiejętności pozwalają absolwentom szkoły kontynuować naukę na wyższych uczelniach, takich jak m. in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Akademia Rolnicza w Krakowie, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Zdobywają tytuły naukowe, prowadzą własną działalność gospodarczą, są właścicielami wydawnictw, firm, zakładów, świadczą usługi produkcyjno-handlowe oraz prowadzą wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. Znajdują pracę w sektorze samorządowym, żywo angażują się w życie społeczno-polityczne gmin i powiatów (pełnią funkcje radnych, wójtów, sołtysów).

Nasi partnerzy

CKZiU współpracuje z następującymi instytucjami, organizacjami i firmami:

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wojsko Polskie
 • Państwowa Straż Pożarna w Bochni
 • Starostwo Powiatowe w Bochni
 • Urząd Gminy Łapanów
 • Centrum Kultury Gminy Łapanów
 • Instytut Pamięci Narodwej
 • Stowarzyszenie ARS – Akademia, Rozwój, Szansa
 • WTZ Łapanów
 • OSP Łapanów
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach
 • BUDIMEX
 • HYDROSPRZĘT Kukla Sp. J., Łąkta Dolna 

Uczniowie realizują praktyki zawodowe w następujących instytucjach, firmach:

 • Agencja Kreatywna Brandowski, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 42C, Myślenice
 • Astat, Proszówki 346, 32-700 Bochnia
 • A-Trans Agnieszka Sowińska, 32-733 Trzciana 234
 • Auto Naprawa Adam Wcisło, Lednica Górna 301
 • Auto-Tech, Trąbki 408
 • CobaltWeb Konrad Kotfisz, Wolica 91, 32-740 Łapanów
 • Delikatesy Maja sp z o.o., Gdów 823
 • Elsta sp. z o.o., ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka
 • Emilworks, Cichawka 36Energyplus, Zegartowice 40
 • FAINNER, M. Plewa, Bodzanów 460
 • F.H.U. Łowisko Wieniec, Książnice 163, 32-420 Gdów
 • F.U.H Pony Anna Kowalska, ul. Piłsudskiego 2/20, 28-100 Busko Zdrój
 • FHU Auto-Max, Stojowice 133, 32-410 Dobczyce
 • FHU Standos, Wieruszyce 43, 32-740 Łapanów
 • Firma Auto Alf Trzciana Jerzy Krawiecki, 32-733 Trzciana 252
 • Firma Budowlana Ptak-Bud, Stadniki 19
 • Firma Budowlano-Brukarska  Jacek Kubik, 32-740 Łapanów 290
 • Firma Brukarska VENA, P. Kaim, Łapanów 32
 • Framo, ul. Nowy Świat 16, Bochnia
 • GM Projekt, ul. Karosek 27c, 32-700 Bochnia
 • Hotel Oriza, ul. Bocheńska 1311, Gdów
 • Hurtownia Spożywcza Aga, ul. Obrytka 823, 32-420 Gdów
 • IGLOO sp. z o.o., Stary Wiśnicz 289
 • Ikropka S.C., ul. Kustronia 56A, Kraków
 • INSTALBUD Ł. Kaczmarczyk, Łapanów 69
 • Komart Przemysław Sotopa, ul. Rynek 419, Gdów
 • Kosa-Bud Daniel Janus, Grabie 139, 32-740 Łapanów
 • Leroy Merlin, ul. Krakowska 22A, 32-020 Wieliczka
 • Mail Solution Sp. z o.o., ul. Grodkowska 40, Nysa
 • Mara Turgay Ataso,  32-740  Łapanów 76
 • Marko Dach, Laskowa 785
 • MAX-DACH, St. Bzdyl, Łapanów 113
 • Maxwent II Anna Stalmach, 32-733 Trzciana 45
 • MayArtBud, Zręczyce 31
 • MYTLUS-BUD, P. Matlęga, Łapanów 51
 • Nawigator, ul. Proszowska 18, 32-700 Bochnia
 • Perfektdruk, ul. Wiśnicka 20, Bochnia
 • PHU JAN Jan Burkat sp. z o.o., Dobczyce 16a
 • PHU PT Max-Dach, 32-740 Łapanów 113
 • PSB Kowalczyk S.C., ul. Bogucka 20, Wieliczka
 • Radecomp FHU, 32-733 Trzciana 234
 • Restauracja U Jana, Trzciana 393
 • Restauracja Zorza, Trzciana 252, 32-733 Trzciana
 • ROBERTUS, R. Wieciech, Lipnica Górna 346
 • RYCH-BUD, R. Banaś, Trzciana 346
 • Sala Bankietowa Herbowa-Restauracja i Hotel, 32-740  Łapanów 183
 • Signum AB, ul. Jasna 6, Wieliczka
 • Trade Computers, ul. Fischera 6a, 32-740 Bochnia
 • Tratoria Wawel s.c., ul. Wawel 9, Kraków
 • Urząd Gminy w Gdowie, ul. Rynek 40, Gdów
 • Urząd Gminy w Łapanowie, 32-740  Łapanów 34
 • Vitroform, Cichawka 152, 32-740  Łapanów
 • Warsztat Blacharsko-Lakierniczy, Pogwizdów 588/7
 • Willa Belweder, Połoniny 4, 34-460 Szczawnica
 • Wydawnictwo św. Stanisława BM, ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków
 • Zajazd Szałas, ul. Łapanowska 1059, Gdów

Informacja została opracowana przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

kontakt

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w Łapanowie
32-740 Łapanów
Łapanów 32
tel. (+48 -14) 685 34 19
www.ckziulapanow.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy