Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie opieki medycznej w Krakowie

kierunki kształcenia

 • opieka medyczna

O Nas

ZJEWM w Krakowie jest Realizatorem projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa

Małopolskiego w Krakowie” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Branżowe Centrum Umiejętności będzie jedynym, ogólnopolskim, zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie opieki medycznej. Z oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branży.

Centrum będzie pełnić funkcje:

 • edukacyjno-szkoleniową
 • integrująco-wspierającą
 • innowacyjno-rozwojową
 • doradczo-promocyjną

Zakres projektu obejmie działania inwestycyjne, zakup wyposażenia pracowni oraz realizację kursów/szkoleń, poradnictwo zawodowe, wprowadzenie kwalifikacji sektorowej oraz współpracę szkół i uczelni z pracodawcami. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji trzech poziomów budynku ZJEWM, a także budowę dźwigu osobowego (windy). Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ponad 13 mln złotych brutto.

Największe osiągnięcia

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki medycznej, poprzez utworzenie BCU z dziedziny opieki medycznej oraz wsparcie funkcjonowania BCU i przeszkolenie 300 uczestników, w tym 60 osób młodych, 210 osób dorosłych, 30 nauczycieli kształcenia zawodowego. Ww. projekt będzie realizowany w ramach dwóch komponentów:

 • robót budowlanych oraz usług projektowych, mających na celu częściową przebudowę, remont i adaptację poziomu przyziemia, piętra III i IV budynku Zespołu na os. Teatralnym 4a w Krakowie, na potrzeby ogólnopolskiego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie opieki medycznej, o łącznej powierzchni użytkowej 955m2,

 • zakupów niezbędnego wyposażenia dydaktycznego, szkoleniowego i na cele związane z bieżącą, efektywną obsługą BCU i jego funkcjonowaniem.

W efekcie powstanie 6 wyposażonych sal dydaktycznych, umożliwiających praktyczną naukę zawodu w warunkach rzeczywistych, a także sala wykładowa, zaplecze noclegowe dla uczestników kształcenia oraz zaplecze do obsługi i zarządzania BCU. Dzięki budowie windy BCU będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu przewiduje się uzyskanie kwalifikacji sektorowej i wpis do ZSK (Opieka nad pacjentem stacjonarnej i domowej opieki długoterminowej). Szkolenie, doradztwo zawodowe i kształcenie będzie prowadzone z użyciem e-learningu, co wpłynie na rozwój kompetencji cyfrowych i „zielonych umiejętności”. Realizacja projektu jest zgodna z celem KPO i przyczyni się do zapewnienia niezbędnych w gospodarce kadr w branży opieki zdrowotnej, co ma znaczenie w kontekście sytuacji demograficznej Polski (starzejące się społeczeństwo, wzrost liczby osób starszych, chorych, z niepełnosprawnościami) i w kontekście skutków pandemii COVID-19, która spowodowała wzrost zapotrzebowania na usługi opieki medycznej. Wpłynie to na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, potrzeb odbiorców i skutecznego reagowania na przyszłe kryzysy. Projekt poprawi jakość i efektywność kształcenia zawodowego w dziedzinie opieki medycznej, upowszechni w społeczeństwie ideę kształcenia przez całe życie. Ze względu na charakter Partnerstwa wzmocniony zostanie potencjał BCU do współpracy z sektorem MŚP, instytucjami otoczenia biznesu i innymi podmiotami rynku pracy. Transfer wiedzy i wymiany doświadczenia w ramach projektu wzmocni potencjał Partnerów. Współpraca BCU z przedsiębiorstwami z terenu całego kraju, świadczącymi usługi zdrowotne i opiekuńcze, podmiotami z sektora zdrowia, pozwoli trafniej definiować kierunki kształcenia zawodowego, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, spopularyzuje zawód opiekuna medycznego, poprawi doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, ułatwi odbywanie stażów absolwenckich. Certyfikat ukończenia kształcenia w BCU będzie stanowił przewagę˛ konkurencyjną i poprawi zatrudnienie absolwentów.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Dzięki proponowanym w projekcie szkoleniom znacząco poprawi się jakość opieki nad pacjentami.

W ramach projektu przewidujemy m.in. organizację szkoleń:

 • „Trudne sytuacje w opiece nad pacjentem i jak sobie z nimi radzić” – szkolenie pozwoli na lepsze przygotowanie przyszłych kadr medycznych do sprawowania opieki nad pacjentem oraz poznanie przyczyn zachowań trudnych, polepszenie komunikacji, skuteczne budowanie w pacjentach poczucia samodzielności i poczucia własnej skuteczności;
 • „Jak skutecznie komunikować się z pacjentem i personelem medycznym” – uczestnicy szkolenia poznają proces i metody komunikacji, dowiedzą się również, jak dopasować komunikację do odbiorcy, a także jak styl komunikacji może wpływać na odbiór przez pacjenta;
 • „Radzenie sobie z wypaleniem zawodowym w sytuacji opieki nad pacjentem” – szkolenie pozwoli uczestnikom identyfikować źródła wypalenia zawodowego, a także odpowiednio mu przeciwdziałać;
 • „Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi” – uczestnicy szkolenia nauczą się prawidłowo rozpoznać ranę przewlekłą, dobrać odpowiednie materiały opatrunkowe oraz sprzęt medyczny wspomagający profilaktykę i pielęgnację ran.

Nasi partnerzy

Projekt będzie realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzą:

 • Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie – jako Lider projektu i organ prowadzący Zespół;
 • Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie – jako główny Realizator Projektu i przyszły operator wytworzonej w projekcie infrastruktury;
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych – Partner w projekcie, jako podmiot branżowy o oddziaływaniu ogólnopolskim;
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Partner w projekcie, będący wydzieloną jednostką organizacyjną Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informację opracowała Katarzyna Zielina, starszy specjalista, Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

kontakt

Branżowe Centrum Umiejętności w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
31-945 Kraków
os. Teatralne 4a
tel. (12) 644 28 72, (12) 644 41 28
zjewm.krakow.pl/projekty-unijne/branzowe-centrum-umiejetnosci/informacje-bcu/

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy