Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie masażu w Nowym Sączu

kierunki kształcenia

 • technik masażysta

O Nas

Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu (MZJE) jest Realizatorem projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu w MZJE Nowym Sączu.

Zdjęcie przedstawia budynek szkoły.

Branżowe Centrum Umiejętności w Nowym Sączu będzie jedynym ogólnopolskim, zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie technika masażu. Z oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branży.

Centrum będzie pełnić funkcje:

 • edukacyjno-szkoleniową,
 • integrująco-wspierającą,
 • innowacyjno-rozwojową,
 • doradczo-promocyjną.

Zakres projektu obejmie działania inwestycyjne, zakup wyposażenia pracowni, a także realizację kursów/szkoleń, poradnictwo zawodowe, wprowadzenie kwalifikacji sektorowej oraz współpracę szkół i uczelni z pracodawcami.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji całego piętra MZJE. Modernizacja obejmuje powstanie trzech nowoczesnych technologicznie pracowni dydaktycznych, sal wykładowych  oraz zaplecza hotelowego na 16 miejsc noclegowych. Wszystkie pomieszczenia będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026.

Największe osiągnięcia

Głównym celem projektu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży opieki zdrowotnej, poprzez utworzenie BCU z dziedziny technika masażu  oraz wsparcie funkcjonowania BCU i przeszkolenie 200 uczestników, w tym 40 osób młodych, 120 osób dorosłych, 40 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W zakresie infrastrukturalnym/technicznym, projekt będzie realizowany w ramach trzech komponentów:

 • robót budowlanych, mających na celu częściową przebudowę, remont i adaptację poziomu II szkoły mieszczącej się w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu (obiekt MZJE), na potrzeby ogólnopolskiego Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie technika masażu,
 • zakupów niezbędnego wyposażenia dydaktycznego, szkoleniowego i na cele związane z bieżącą, efektywną obsługą BCU,
 • zagospodarowanie terenu wokół obiektu, w którym ulokowane zostanie BCU.

Perspektywy zawodowe

Działania podejmowane w projekcie przełożą się na podniesienie poziomu umiejętności  i kompetencji uczniów/słuchaczy/studentów/pracowników/bezrobotnych z obszaru całej Polski w zakresie dziedziny technika masażu. W ramach projektu przewiduje się uzyskanie dwóch  kwalifikacji sektorowych : 1.terapii tkankowo-sensorycznej2.terapii neuropochodnych dysfunkcji mięśniowych

Projekt ma na celu jak najlepsze dopasowanie oferty kształcenia zawodowego do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, co w przypadku branży opieki zdrowotnej i dziedziny techniki masażu ma szczególne znaczenie w kontekście skutków, jakie dla sektora zdrowia publicznego i społeczeństwa, przyniosła pandemia COVID-19.

 • Wzmocniony zostanie potencjał gospodarki polskiej w kluczowych sektorach związanych z szeroko pojmowanym obszarem zdrowia publicznego, do radzenia sobie z potencjalnymi kryzysami (np. kolejne fale pandemii, postępujące zmiany demograficzne i społeczne związane ze starzeniem się społeczeństwa), które mogą wystąpić w przyszłości;
 • Wzrośnie znaczenie idei kształcenia/uczenia się przez cale życie, co pozwoli na łatwiejsze dostosowanie się obywateli do realiów wciąż zmieniającego się rynku pracy – zdobycie nowego zawodu, bez względu na wiek, pozwoli wyeliminować ryzyko negatywnych zjawisk takich jak bezrobocie;
 • Projekt zapewni niezbędne w gospodarce, profesjonalne kadry w branży opieki zdrowotnej - dziedzinie technika masażu, co ma szczególnie istotne znaczenie w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej Polski (starzejące się społeczeństwo, wzrost liczby osób starszych, często z chorobami przewlekłymi oraz z niepełnosprawnościami, coraz częstsze problemy zdrowotne związane z siedzącym trybem życia – choroby kręgosłupa itp. ), oraz w kontekście skutków pandemii COVID-19, która spowodowała znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi w dziedzinie techniki masażu i fizjoterapii;
 • Wzmocniony zostanie potencjał kadr pracy, wykonujących ważny społecznie zawód technika masażysty - osoby uczestniczące w kształceniu w BCU uzyskają kompleksowe kwalifikacje zawodowe technika masażysty na najwyższym poziomie, potwierdzone certyfikatem dla dwóch kwalifikacji: „Terapeuty tkankowo- sensorycznego” oraz „Terapeuty neuropochodnej dysfunkcji mięśniowej”, co zwiększy ich konkurencyjność na ryku pracy i wpłynie na ich zatrudnialność w wielu podmiotach sektora zdrowia, gospodarki i usług;
 • Zwiększy się grupa zawodowa osób profesjonalnie wykonujących zawód technika masażysty, w tym osób posiadających kompetencje w bardzo wyspecjalizowanych, a niezbędnych współcześnie specjalizacjach: „Terapeuta tkankowo- sensoryczny” oraz „Terapeuta neuropochodnej dysfunkcji mięśniowej”, co pozwoli na zatrudnianie ich w przedsiębiorstwach z branży medycznej, uzdrowiskowej, sanatoriach, domach opieki, a także u osób prywatnych - wzmocni to zarówno sektor tych przedsiębiorstw.
 • Zapewnienie warunków i dostępu do kadr, pomagających odzyskać pacjentom sprawność ruchową, mobilność, poprawić jakość ich życia i zniwelować dolegliwości bólowe z kolei pozwoli na powrót tych osób na rynek pracy. W ten sposób działalność BCU w dziedzinie technika masażu może się przełożyć na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, odbudowę jej zasobów po pandemii COVID-19 i zabezpieczenie na wypadek wystąpienia podobnych kryzysów w przyszłości;
 • Projekt będzie mieć także wpływ na poprawę jakości życia osób chorych, z niepełnosprawnościami, po wypadkach, po długotrwałych chorobach, w tym związanych z utratą (czasową) mobilności/sprawności i pomoc w przywróceniu im zdrowia, a zatem może przyczynić się do ich powrotu na rynek pracy.
 • Ze względu na wdrożenie bardziej efektywnych ekonomicznie rozwiązań w dziedzinie masażu leczniczego, masażu rehabilitacyjnego, zagadnień związanych z fizjoterapią, projekt może mieć pośredni wpływ na poprawę efektywności leczenia schorzeń neurologicznych, schorzeń narządu ruchu, co wpłynie także na realizację postulatu racjonalizacji systemu opieki medyczno-zdrowotnej w Polsce, systemu rehabilitacji, i in.
 • Dzięki wykorzystaniu w ramach BCU technik e-learningowych i najnowszego wyposażenia dydaktycznego, nauczyciele i wykładowcy uzyskają wsparcie w zakresie transferu wiedzy i technologii, co wpłynie na efektywność procesu nauczania;
 • Innowacyjne metody kształcenia z wykorzystaniem technik zdalnych wpłyną na transformację cyfrową społeczeństwa (zwiększą jej zasięg i zakres), a stosowanie w projekcie technologii energooszczędnych wpłynie na pozyskiwanie tzw. „zielonych kompetencji” przez uczestników kształcenia w
 • Poprawa dostępu uczniów i osób dorosłych do kształcenia zawodowego na najwyższym poziomie (doskonałość zawodowa) wpłynie także na zmniejszenie poziomu nierówności społecznych - można przewidywać, że w długoletniej perspektywie projekt i oddziaływanie utworzonego w Nowym Sączu BCU w dziedzinie technika masażu pozwoli na wyrównanie szans na rynku pracy - zwłaszcza w grupie docelowej osób z niepełnosprawnością wzroku, a także kobiet (realizując w ten sposób cele Europejskiego Filara Praw Socjalnych), a także wśród osób zainteresowanych kształceniem, a wywodzących się z mniejszych miejscowości i terenów wiejskich), ograniczy wykluczenie cyfrowe i ekonomiczne (dzięki wzrostowi zatrudnialności).

 

Nasi partnerzy

Projekt będzie realizowany w partnerstwie, w skład którego wchodzą:

 • Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie – jako Lider projektu i organ prowadzący MZJE,
 • Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu  – jako główny Realizator Projektu i przyszły operator wytworzonej w projekcie infrastruktury,
 • Polskie Towarzystwo Fizjoterapii – Partner w projekcie, jako podmiot branżowy o oddziaływaniu ogólnopolskim.

Informacja została opracowana przez Annę Grzegorzek, Kierownika Szkolenia Praktycznego Małopolski Zespół Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu

kontakt

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie masażu w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 61
tel. (+48 -18) 443 70 93
http://medykns.eu

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy