Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

uczniowie z nauczycielamiZespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oferuje uczniom naukę zawodów na poziomie technikum oraz szkoły branżowej I stopnia. Dzięki połączeniu tradycji, profesjonalizmu i doświadczenia możemy zaoferować naszym uczniom różnorodną ofertę kształcenia i możliwość samorozwoju. Nowoczesna, wciąż modernizowana baza dydaktyczna szkoły oraz doświadczenie nauczycieli sprzyjają zdobywaniu wiedzy i wpływają na wzrost efektywności nauczania i dobrego przygotowania absolwentów szkoły do studiów oraz potrzeb rynku pracy.

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, „Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego”, „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim” i „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko – słowackiego”. Uczniowie uczestnicząc w wielu kursach, zdobywają cenne na rynku pracy certyfikaty. Dzięki realizowanym projektom wielu naszych uczniów skorzystało z zajęć wyrównawczych i rozwijających zainteresowania oraz kursów: m.in. spawacza, operatora wózków widłowych, pilarza, brakarza, carvingu, barmańskiego i prawa jazdy kategorii B.

Starosądecki ZS to jedyna szkoła w województwie małopolskim kształcąca w zawodzie technik leśnik.

Kierunki kształcenia

Technikum:

  • uczniowie na lekcjitechnik leśnik,
  • technik informatyk,
  • technik ekonomista,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • technik organizacji turystyki,
  • technik mechanik,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik programista (nowy kierunek).

Branżowa Szkoła I stopnia (wielozawodowa)

Największe osiągnięcia

Młodzież naszej szkoły bierze udział w licznych konkursach (np. literackim, recytatorskim, oratorskim, historycznym, plastycznym czy fotograficznym) od szczebla powiatowego po ogólnopolskie, uzyskując czołowe lokaty i wyróżnienia, co zasługuje na uznanie z racji kształcenia zawodowego. Od wielu lat w Olimpiadach: Wiedzy Ekologicznej, Innowacji Technicznych i Wynalazczości  uczniowie uzyskują tytuły laureatów lub finalistów etapu ogólnopolskiego. Młodzi ludzie chętnie przygotowują się do Olimpiady Teologii Katolickiej i Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego.

Nauczyciele promując naukę języków obcych, przygotowują młodzież do popularnych konkursów językowych oraz sami  organizują zmagania konkursowe dla szkół podstawowych, także w ramach współpracy z Węgrami. Uczniowie promują swoją „małą ojczyznę” i Małopolskę w licznych konkursach i akcjach patriotycznych. Działają chętnie na rzecz środowisk lokalnych, zwłaszcza w wolontariacie (docenione np. tytułem Małopolskiego Carolusa w kategorii motu proprio), Ochotniczej Straży Pożarnej i innych. Dbając o rozwój fizyczny, uczniowie startują w licznych zawodach sportowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego i zajmują najwyższe miejsca w różnych dyscyplinach sportowych, od lekkoatletyki po gry zespołowe. Udział w debatach z władzami miasta i stowarzyszeń, prezentowanie stanowiska młodych w różnych kwestiach społeczno-lokalnych pozwala młodzieży na świadome uczestnictwo w przyszłym życiu w roli obywatela.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Wieloletnie doświadczenia pokazują, że szkoła zapewnia młodzieży wszechstronny i harmonijny rozwój, oraz stymuluje ich najlepsze cechy, przygotowując do wyboru dalszej drogi życiowej. Nasze propozycje to technikum, a także szkoła branżowa, kształcące w ciekawych i potrzebnych na rynku pracy zawodach. Bogata oferta umożliwiająca zarówno podejmowanie pracy czy kontynuację nauki (bądź równoczesne łączenie tych aktywności) uznawana jest przez  absolwentów za coraz bardziej atrakcyjną. Połowa kończących edukację wybiera tę możliwość, na co wpływa poprawa sytuacji na rynku pracy oraz programy stażowe dla absolwentów szkół średnich.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe pozwala np. po Technikum Leśnym aplikować o staż w Lasach Państwowych. Odbycie stażu ułatwia szukanie pracy, także w innym powiecie czy województwie. Absolwenci techników oraz kończący szkołę branżową bez problemu odnajdują się na rynku pracy. Kształcenie w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach ułatwia też start młodocianego pracownika, który 3 lata nabywał praktyczne umiejętności.

Nasi partnerzy

Prowadzimy szeroką współpracę z wieloma firmami lokalnymi. Pracodawcy współpracują ze szkołą w zakresie odbywania praktyk zawodowych przez uczniów oraz zgłaszają chęć zatrudnienia naszych absolwentów. Współpracujemy z następującymi firmami, m.in.: Nadleśnictwo Stary Sącz, Park - M (Brzezna), SGL Carbon S.A.  (Nowy Sącz), Kalmar Fabryka Mebli (Stary Sącz) oraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. Nasi uczniowie bardzo dobrze radzą sobie podczas praktyk w różnych firmach, co potwierdza wysoki poziom kształcenia zawodowego.

Informację opracował Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

Kontakt

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
33-340 Stary Sącz
ul. Daszyńskiego 15
tel. (+48 - 18) 446 05 80
https://www.zs-starysacz.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy