Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie

logo ośrodkaBranżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Skawinie, działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie kształci młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Rekrutacja odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości edukacyjnych, wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Wszyscy uczniowie objęci są specjalistyczną opieką terapeutyczną, w zakresie której  znajduje się między innymi terapia logopedyczna, terapia EEG Biofeedback, rehabilitacja ruchowa oraz trening umiejętności społecznych. Wszechstronna oferta zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pozwala na wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna szczególny nacisk w pracy dydaktycznej kładzie na optymalizację form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w taki sposób, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości. Wszechstronnym wsparciem wychowawczym, psychologicznym i pedagogicznym objęci są również rodzice i opiekunowie uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.

Ośrodek podejmuje także szereg działań ukierunkowanych na poszerzanie zainteresowań uczniów, podnoszenie kwalifikacji w zakresie wybranego kierunku kształcenia, realizację projektu Centrum Kształcenia Zawodowego, integrację rówieśniczą i w środowisku lokalnym, zdobywanie przydatnych wiadomości i umiejętności, kompleksowe przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz samodzielne poruszanie się po rynku pracy. Od wielu lat, młodzież uczestniczy w wymianach międzynarodowych oraz szkoleniach i kursach doskonalących. Ośrodek podejmuje współpracę ze szkołami i placówkami edukacyjnymi na terenie Gminy Skawina,  celem podnoszenia jakości świadczonych usług edukacyjnych. Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz podejście wychowawczo - terapeutyczne do ucznia pozwala na znaczne podniesienie szans uczniów niepełnosprawnych intelektualnie na samodzielne i sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz podejmowanie zatrudnienia po ukończeniu edukacji w szkole branżowej na otwartym rynku pracy.

Kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła I stopnia specjalna:

 • pracownik pomocniczy gastronomii,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Perspektywy zawodowe uczniów

 • Uczniowie podejmują samodzielna aktywność zawodową, często w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu,
 • Większość absolwentów podejmuje zatrudnienie w zawodzie kierunkowym,
 • Uczniowie kontynuują edukację, podnosząc nabyte już kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Nasi partnerzy

 • Hotel Wyspiański, ul. Westerplatte 15, Stare Miasto, 31-033 Kraków,
 • PioCatering, ul. Batalionów Chłopskich 15d, 32 - 050 Skawina,
 • Hotel Kolna, ul. Kolna 2, 30 - 381 Kraków,
 • Hotel Fero Express, ul. Bolesława Śmiałego 60, 30 - 398 Kraków,
 • Galicya Best Western Hotel, ul. Rzemieślnicza 4, 30 - 403 Kraków,
 • Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Żwirki i Wigury 23 32-050 Skawina,
 • Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, ul. Ogrody 13, 32-050 Skawina.

Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie
32-050 Skawina
ul. Żwirki i Wigury 9
tel. (+48 - 12) 276 30 61
www.sosw.skawina.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy