Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

pokaz ratownictwa medycznegoPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu istnieje od 1998 roku. Priorytetem Uczelni jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom – absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności zawodowe. Szczególną wagę przywiązujemy do przekazania studentom właściwej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nowosądecka PWSZ konsekwentnie i z troską o studenta oraz jego przyszłość, inwestuje w rozwój bazy dydaktycznej i lokalowej. Ponadto, dba o ustawiczny rozwój własnej kadry naukowej, współpracę z instytucjami i zakładami lokalnego rynku pracy, dzięki której studenci mają możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych w ramach realizowanych praktyk.

W PWSZ w Nowym Sączu funkcjonuje 6 instytutów (Ekonomiczny, Języków Obcych, Kultury Fizycznej, Pedagogiczny, Techniczny i Zdrowia). Kształcenie prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym oraz jednolitych studiach magisterskich.

Instytut Zdrowia istnieje od 1 września 2004 r.  Powstał na bazie jednej z pierwszych szkół pielęgniarskich w Polsce. W instytucie prowadzone jest kształcenie na kierunkach: pielęgniarstwo -studia I i II stopnia oraz ratownictwo medyczne i dietetyka - studia I stopnia. Instytut dysponuje Centrum Symulacji Medycznej, w którym prowadzone są zajęcia metodami symulacji medycznej na różnych poziomach wierności. Posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną do prowadzenia kształcenia na wszystkich kierunkach mi. in.: symulator karetki z pełnym wyposażeniem,  symulatory wysokiej wierności, interaktywny stół anatomiczny, a dla kierunku dietetyka bardzo dobrze wyposażone pracownie: dietetyki, technologii produkcji potraw.

pokaz ratownictwa medycznegoInstytut Kultury Fizycznej istnieje od 1 września 2009 r., prowadzi kształcenie na kierunku fizjoterapia - jednolite studia magisterskie oraz kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne i wychowanie fizyczne - studia I stopnia. Dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, obiektami sportowymi (m.in. boiska sportowe, hale sportowe, pracownie fizjologii, anatomii fizjoterapii pozwalające na bardzo dobre przygotowanie studentów do przyszłej pracy.

Kierunki kształcenia

 • Dietetyka – studia I stopnia
 • Fizjoterapia – jednolite studia magisterskie
 • Pielęgniarstwo – studia I i II stopnia
 • Ratownictwo medyczne – studia I stopnia

Największe osiągnięcia

 • Lider Małopolski 2012 – tytuł nadany PWSZ w roku 2013 przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski za ekspansywne przedsięwzięcie w postaci wybudowania Kampusu dydaktyczno-sportowego przy Instytucie Kultury Fizycznej.
 • Certyfikat Lider Rozwoju Regionalnego 2019 – wyróżnienie przyznawane przez Polską Agencję Przedsiębiorczości podczas VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Olsztynie za współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, firmami, naukowcami, samorządami oraz administracją centralną.
 • Ekostrateg 2020 – nagroda Rady Kongresowej Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości przyznawana przez autorytety naukowe, przedstawicieli administracji rządowej, samorządów oraz praktyków-przedsiębiorców, stanowiąca wyróżnienie dla uczelni przygotowującej kadry współpracujące z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a w szczególności za aktywne działania służące ochronie środowiska i ekologii.
 • Certyfikat „Uczelnia Wyższa Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2021–2025 – certyfikat potwierdzający działania sprzyjające bezpieczeństwu na terenie uczelni, prewencji zachowań związanych z przestępczością, a także zjawiskom z zakresu bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego zarówno wśród studentów, jak i pracowników.
 • Tytuł „Uczelnia Liderów” – znak jakości „Uczelnia Liderów 2021” i wyróżnienie specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za wysoki poziom kształcenia, łączenie tego procesu z innowacyjnymi działaniami, z aktywną współpracą z podmiotami rynku pracy oraz z rozwijaniem wśród studentów kompetencji liderskich, umiejętności zawodowych, menedżerskich, przywódczych, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy.

Perspektywy zawodowe absolwentów

wyposażenie pracowniAbsolwenci kierunku Pielęgniarstwo:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie POZ i specjalistyczne),
 • sanatoria,
 • ośrodki rehabilitacyjne,
 • ośrodki opieki paliatywno – hospicyjnej,
 • placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki),
 • zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze i opiekuńczo – lecznicze,
 • domy opieki społecznej,
 • ośrodki medycyny pracy,
 • jednostki ratownictwa medycznego,
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Absolwenci kierunku Ratownictwo medyczne:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • szpitalne oddziały ratunkowe,
 • zespoły ratownictwa medycznego, specjalistyczne służby ratownicze,
 • Centra Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
 • powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • praca w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej,
 • służby ratownicze i zakłady pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
 • służby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • zakłady przemysłowe w charakterze koordynatora medycznego,
 • przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Absolwenci kierunku Dietetyka:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie podstawowej,
 • i specjalistycznej opieki zdrowotnej),
 • sanatoria,
 • placówki gastronomiczne,
 • placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki),
 • zakłady żywienia zbiorowego,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie poradnictwa dietetycznego i cateringu.

Absolwenci kierunku Fizjoterapia:

 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w których prowadzona jest fizjoterapia (szpitale, sanatoria, przychodnie, gabinety jak również ośrodki sportowe).

Nasi partnerzy

 • Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu,
 • SPZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
 • Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach
 • Szpital Powiatowy w Limanowej,
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce – Zdroju,
 • Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej „TUKAN”,
 • Dom Pomocy Społecznej, ul. Emilii Plater 20, Nowy Sącz,
 • Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159, Nowy Sącz,
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, Nawojowska 155,
 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum, ul. Nawojowska 155 A, Nowy Sącz,
 • Centrum Medyczne „BATOREGO ” ul. Batorego 77, 33-300 Nowy Sącz,
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie - Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, ul. Węgierska 188h Nowy Sącz,
 • Intercard sp. z.o.o., ul. Jana Kilińskiego 68, 33-300 Nowy Sącz.

Informacje opracowały: Urszula Cisoń-Apanasewicz - z-ca dyrektora Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym Sączu, Monika Bigosińska - z-ca dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu, Katarzyna Górowska – Dział Nauki i Rozwoju PWSZ w Nowym Sączu

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Staszica 1
tel. (+48 -18) 443 45 45
www.pwsz-ns.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy