Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

ulotka uczelniMisją Instytutu Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu jest właściwe przygotowanie studentów w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu pod kątem wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych. Jednym z kluczowych zadań Instytutu jest działalność dydaktyczna w zakresie kształcenia praktycznego, które prowadzone jest przez doświadczonych wykładowców, praktyków, posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą symulacji w Monoprofilowym Centrum Medycznym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych środków kształcenia, w tym multimedialnych, jak np. stół anatomiczny, czy symulator człowieka dorosłego. Praktyki zawodowe studenci realizują w podmiotach leczniczych na poziomie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia referencyjności.

Kadra dydaktyczna Instytutu Nauk o Zdrowiu dokłada wszelkich starań, aby proces edukacyjny realizowany był na wysokim poziomie. Działalność Instytutu jest mocno zakorzeniona w Ziemi Oświęcimskiej i ma głębokie tradycje, szczególnie w zawodach określanych jako medyczne. Instytut oferuje kształcenie w zakresie pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, dietetyki i wychowania fizycznego. Mając na celu ochronę zdrowia i jakość życia społeczeństwa, nauczanie na tych kierunkach odbywa się w oparciu o aktualne standardy kształcenia oraz Polską Ramę Kwalifikacji. Ponadto kształcenie studentów realizowane w Instytucie spełnia normy europejskie. Kluczowym elementem w realizacji misji Instytutu jest nieustanna dbałość o doposażanie oraz rozwijanie bazy dydaktycznej odpowiadającej standardom kształcenia na kierunkach medycznych.

Od pracowników i studentów oczekuje się wzajemnego szacunku i zaufania, sumienności, empatii, poważnego traktowania powierzonych obowiązków oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej. Instytut mając na względzie potrzebę ciągłego rozwoju w zakresie merytorycznym i dydaktycznym oraz doskonalenia kadry wykładowców, wciąż poszerza swoją ofertę edukacyjną dla studentów. W odpowiedzi na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy w ochronie zdrowia w przygotowaniu znajduje się obecnie wnioskowanie o otwarcie kierunku położnictwo.

Instytut Nauk o Zdrowiu jest jednostką dydaktyczną Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu, w której odbywa się obecnie kształcenie na czterech kierunkach:

 • sale do zajęć praktycznychPielęgniarstwo studia I stopnia,
 • Pielęgniarstwo studia II stopnia,
 • Dietetyka studia I stopnia,
 • Ratownictwo medyczne studia I stopnia,
 • Wychowanie fizyczne studia I stopnia.

Realizowane obecnie kierunki kształcenia w Instytucie Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu należą do najlepiej rozwijającej się dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Na zawody te stale wzrasta zapotrzebowanie nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. Niewątpliwie wpływ na to ma i będzie miała również obecna sytuacja pandemiczna.

Kierunki kształcenia

Kierunki inżynieryjno-techniczne:

 • Informatyka,
 • Mechatronika,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (I / II stopień).

Kierunki medyczne i o zdrowiu:

 • Dietetyka, Pielęgniarstwo (I / II stopień),
 • Ratownictwo medyczne,
 • Wychowanie fizyczne.

Kierunki społeczno-humanistyczne:

 • Administracja publiczna i komunikowanie społeczne,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Ekonomia (II stopień),
 • Filologia angielska,
 • Finanse i rachunkowość,
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia jednolite mgr.),
 • Politologia (II stopień),
 • Praca socjalna,
 • Zarządzanie.

Największe osiągnięcia

 • wyposażenie pracowniCertyfikat „Studia z Przyszłością” 2021 dla kierunku Pielęgniarstwo,
 • III miejsce studenta w Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej 2021 r.,
 • II miejsce studenta w Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Olimpiadzie Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej 2017 r.,
 • Wyróżnienie studenta w Queen Silvia Nursing Award 2019 r.,
 • Ogólnopolskie Zawody Symulacji Medycznej SIM CHALLENGE 2019 – IV miejsce.

Perspektywy zawodowe absolwentów

Absolwenci kierunków medycznych Instytutu Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu, licznie podejmują pracę w swoim wyuczonym zawodzie. Ukończenie studiów na kierunku Pielęgniarstwo lub Ratownictwo medyczne umożliwia absolwentom zatrudnienie w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, między innymi w szpitalach lub oddziałach ratunkowych. Ponadto, absolwenci mogą również pracować w organach administracji publicznej, które specjalizują się w ochronie zdrowia. Absolwenci kierunku Dietetyka znajdują zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, zakładach żywienia zbiorowego otwartego (np. restauracje), jak i zamkniętego (np. żłobek, przedszkole, szkoła, internat, dom wczasowy), poradniach dietetycznych, firmach cateringowych, klubach fitness oraz sportowych. Przyszli dietetycy mogą również podjąć się prowadzenia działalności edukacyjnej oraz pracować w ośrodkach naukowo badawczych. Kierunek Wychowanie Fizyczne daje absolwentom możliwość pracy m.in. jako nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor w służbach mundurowych oraz przygotowuje do prowadzenia własnej działalności w różnych aktywnościach sportowych i rekreacyjnych. Współpraca Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu z różnymi placówkami umożliwia studentom podjęcie studenckich praktyk zawodowych. Często już w trakcie trwania nauki studenci poprzez zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe lub staż, nawiązują pierwsze kontakty zawodowe.

Nasi partnerzy

Misją Instytutu Nauk o Zdrowiu jest również kształcenie o charakterze interdyscyplinarnym we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Kształcenie praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne oraz Dietetyka, odbywa się we współpracy z podmiotami leczniczymi znajdującymi się w Oświęcimiu i okolicach.

Współpraca ze szpitalami:

 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim,
 • Szpital Powiatowy w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów,
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice,
 • Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43-200 Pszczyna,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy,
 • Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra.

Współpraca z innymi placówkami:

 • PSZ i PZ ELVITA – Jaworzno III Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno,
 • Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku, ul. Staicha 1, 32-660 Chełmek,
 • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych "Pod Topolami", Lesznowola ul. Grójecka 1, 05-600 Grójec
 • Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum Im. Św. Kaliksta I Dom Hospicyjny, ul. Żorska 17, 43-100 Tychy,
 • Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim,
 • ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec,
 • Powiatowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, al. Ogrodowa 1, 32-615 Grojec k/Oświęcimia.

Studenci Instytutu Nauk o Zdrowiu stale rozwijają swoje pasje oraz zainteresowania czynnie uczestnicząc w studenckich kołach naukowych należących do Instytutu, włączając się aktywnie w działania z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez udział w wielu akcjach promocyjnych, webinariach czy też szkoleniach, kierowanych do różnych grup odbiorców. Absolwenci kierunków medycznych Instytutu Nauk o Zdrowiu przygotowani są do odpowiedzialnego wykonywania swojego zawodu i holistycznego podejścia do pacjenta, ucznia lub klienta zarówno w stanie zdrowia, jak i choroby.

Informacje opracowała mgr inż. Anna Malarek- Wykładowca dydaktyczny Instytut Nauk o Zdrowiu, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

Kontakt

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Kolbego 8
tel. (+48 - 33) 842 98 10
www.uczelniaoswiecim.edu.pl

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy