Grafika szkoły wyższe w ramach studia medycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - Wydział Ochrony Zdrowia

Prezentacja festiwalowa uczelni: pielęgniarstwo.

Film z audiodeskrypcją można oglądnąć tutaj.
Film z napisami rozszerzonymi można oglądnąć tutaj.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jest najstarszą i największą w Polsce publiczną Wyższą Szkołą Zawodową i od lat plasuje się w ścisłej czołówce uczelni w swojej kategorii. Celem strategicznym Uczelni jest wysoki poziom kształcenia, który na wszystkich specjalnościach jest porównywalny z poziomem obowiązującym na uczelniach akademickich. 

Realizację celu zapewnia współpraca z uczelniami Krakowa takimi jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rolniczy i Akademia Sztuk Pięknych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie utrzymuje również szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi, m.in. z Włoch, Grecji, Rumunii, Finlandii, Francji, Czech oraz Belgii, jest także członkiem organizacji międzynarodowych takich jak ECTNA – European Chemistry Thematic Network Association, ESNA -European Society for New Methods in Agricultural Research, WIETE – World Institute for Engineering and Technology Education oraz EURASHE - stowarzyszenia europejskich uczelni zawodowych, jednej z najważniejszych organizacji międzynarodowych działających w sektorze europejskiego szkolnictwa wyższego.

Uczelnia jest szkołą publiczną i nauka na studiach dziennych jest bezpłatna. Studiującym przysługuje również pomoc materialna w postaci stypendiów socjalnych oraz, od drugiego roku studiów, stypendiów naukowych za dobre wyniki w nauce, co stwarza możliwość podjęcia studiów młodzieży z rodzin słabszych ekonomicznie. Aktualnie Uczelnia kształci około 4 tysięcy studentów na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji: licencjackim/inżynierskim i magisterskim.

Kierunek Pielęgniarstwo - istnieje od 2001 roku:

Studia stacjonarne I stopnia trwające 3 lata (6 semestrów) oraz studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia trwające 2 lata (4 semestry) prowadzone są według standardów kształcenia obowiązujących dla studiów na kierunku pielęgniarstwo.

Dyplom licencjata oraz magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent, który potrafi korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, organizować pracę własną; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

To profesjonalista, który skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta, posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się. Ponadto absolwent kierunku przygotowany jest do wypisywania recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Na studiach pierwszego i drugiego stopnia jest realizowany język angielski na poziomie porozumiewania się odpowiednio B2 i B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Zajęcia z przewagą kształcenia praktycznego odbywają się w nowoczesnych salach symulacyjnych oraz w warunkach rzeczywistych (placówki ochrony zdrowia) w bezpośrednim kontakcie z chorymi. Kształcenie realizują nauczyciele akademiccy o najwyższym przygotowaniu merytorycznym i dydaktycznym, naukowcy i/lub praktycy sztuk medycznych i pielęgniarskich.

Kierunek Fizjoterapia – istnieje od 2001 roku:

Jednolite, Pięcioletnie Magisterskie Studia Stacjonarne – profil praktyczny

Fizjoterapia jest jedną z wielu dynamicznie rozwijających się dziedzin współczesnej medycyny. Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest jako jeden z najbardziej rozwojowych na świecie. Zapotrzebowanie na specjalistów wzrasta nie tylko w kraju, ale również za granicą, gdzie nasi absolwenci znajdują z powodzeniem pracę i są szczególnie poważani. Zgodnie z Ustawą o Zawodzie Fizjoterapeuty od 01.10.2017 roku studenci fizjoterapii kształceni są w ramach jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich. Zdobyte w trakcie studiów wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, przygotowują przyszłych fizjoterapeutów do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie postępowania terapeutycznego zarówno w profilaktyce jak i w procesie leczniczym. Absolwenci zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Są merytorycznie i praktycznie przygotowani do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym.

Harmonogram studiów daje możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać indywidualne zainteresowania zawodowe, dające absolwentom dobrą pozycję na rynku pracy i czyni ich ofertę bardzo interesującą dla potencjalnego pracodawcy. Absolwenci są przygotowani do kompleksowej oceny funkcjonalnej i obrazowej pacjenta, do programowania postępowania fizjoterapeutycznego, kontrolowania efektów leczenia, a także do zlecania i dopasowania wyrobów medycznych. Na jednolitych studia magisterskich są prowadzone zajęcia teoretyczne, kliniczne i praktyka zawodowa pozwalająca na zdobycie umiejętności zawodowych niezbędnych dla zawodu fizjoterapeuty. Zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę gwarantują realizację wszystkich zajęć i wysoką jakość kształcenia. Praktyczną naukę zawodu student realizuje w specjalistycznych pracowniach na uczelni oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach leczniczych, przychodniach fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programie ERASMUS+. Mogą rozwijać swoje zainteresowania w konferencjach fizjoterapeutycznych i konferencjach studenckich, kołach naukowych oraz organizacjach studenckich czy sekcjach sportowych. Mają możliwość rozwoju i samokształcenia przez podejmowanie wielu inicjatyw naukowych, badań i projektów naukowych oraz uczestnictwo w wykładach i zajęciach otwartych prowadzonych przez międzynarodowych specjalistów w zakresie fizjoterapii.

Perspektywy zawodowe absolwentów:

Absolwenci pielęgniarstwa mogą być zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w: szpitalach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywnej/hospicyjnej, sanatoriach, zakładach pracy chronionej, jednostkach ratownictwa medycznego, podstawowej opiece zdrowotnej (przychodnie, ośrodki zdrowia, opieka środowiskowa, medycyna przemysłowa), administracji państwowej i samorządowej, a także mogą świadczyć opiekę w domu pacjenta oraz w zespole lekarza rodzinnego. Absolwent (licencjat pielęgniarstwa) jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) natomiast absolwent studiów magisterskich może podjąć studia III stopnia- doktoranckie. Możliwe jest również kontynuowanie kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskanie specjalizacji zawodowej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Według Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych ELA ( za 2018 rok) absolwenci pielęgniarstwa znajdują się w grupie najbardziej poszukiwanych pracowników, z proponowanymi wyższymi niż średnia dla kierunków w dziedzinie nauk o zdrowiu zarobkami i minimalnym wskaźnikiem bezrobocia.

Absolwenci fizjoterapii mogą być zatrudnieni zarówno w publicznych, jak i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych, instytucjach dla osób niepełnosprawnych, a także w ramach własnej działalności gospodarczej mogą otwierać prywatne gabinety fizjoterapii.

Nasi partnerzy:

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy: realizacji zajęć w placówkach ochrony zdrowia, sprawowania opieki nad studentami podczas realizacji praktyk zawodowych, zbierania materiałów do prac dyplomowych, prowadzenia badań naukowych, opiniowania programu kształcenia głównie w zakresie efektów kształcenia oraz wolontariatu. Głównymi partnerami tej współpracy są: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w Tarnowie, Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Tarnowie-Mościcach, Miejska Przychodnia Lecznicza w Tarnowie, Centrum Medyczne KOL-MED, CenterMed Tarów, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Hospicjum im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej, Zespół Żłobków SpZOZ, Domy Pomocy Społecznej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Tuchów, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej (klasa ratownictwa medycznego z elementami pielęgniarstwa).

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Wydział Ochrony Zdrowia
33-100 Tarnów
ul. A. Mickiewicza 8
tel. (+48-14) 631 07 70 - Dziekanat Wydziału Ochrony Zdrowia
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.pwsztar.edu.pl

Zobacz wystawców Festiwalu Zawodów 2021 w podziale na branżowe strefy zawodowe

 

przejdź do strefy budowlanej, energetycznej i chemicznejprzejdź do strefy elektroniczno-informatycznejprzejdź do strefy handlowo-usługowejprzejdź do strefy mechaniczno-transportowej

przejdź do strefy rolniczo-leśnej z ochroną środowiskaprzejdź do strefy medyczno-społecznej przejdź do strefy turystyczno-gastronomicznejprzejdź do strefy służb mundurowych  przejdź do szkół wyższych w ramach studia medycznegoprezjdź do strfy przedsiębiorców

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy