Treść Regulaminu

Regulamin małopolskiego konkursu

Mam Zawód. Mam Fantazję

organizowanego w ramach projektu

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

2021/2022

 

 §1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa przedmiot i zakres Konkursu pn. „Mam zawód. Mam fantazję”, w roku szkolnym 2021/2022.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Organizatorze, należy przez to rozumieć: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Konkursie, należy przez to rozumieć konkurs „Mam zawód. Mam fantazję” o zasięgu regionalnym. Konkurs składa się z konkurencji zawodowych tj. odpisanym w Regulaminie rodzaju współzawodnictwa.
 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Uczestniku/Zawodniku, należy przez to rozumieć ucznia szkoły branżowej lub technikum w Małopolsce, który kształci się w zawodzie w branży, w której organizowana jest konkurencja oraz został decyzją Organizatora zakwalifikowany do konkursu.
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Drużynie, należy przez to rozumieć, określoną w dalszej części regulaminu, liczbę uczestników/zawodników Konkursu, biorących udział w określonej konkurencji i wykonujących poszczególne zadanie zespołowo.
 6. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Stronie Internetowej Projektu, należy przez to rozumieć stronę: https://zawodowa.malopolska.pl/
 7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Projekcie, należy przez to rozumieć projekt Województwa Małopolskiego, pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
 8. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organie prowadzącym i/lub Partnerze projektu, należy przez to rozumieć organ publiczny/niepubliczny prowadzący szkołę branżową i/lub technikum na terenie Województwa Małopolskiego lub Partnera projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
 9. Celem Konkursu jest: wsparcie rozwoju kształcenia zawodowego w Małopolsce; umożliwienie uczniom szkół branżowych i techników konfrontacji umiejętności i wiedzy nabywanej w trakcie procesu kształcenia z potrzebami rynku pracy poprzez poddanie się ocenie merytorycznej potencjalnych pracodawców; wspieranie rozwoju współpracy szkół branżowych i techników z przedsiębiorcami; budowanie pozytywnego wizerunku kształcenia zawodowego wśród mieszkańców Małopolski; wspieranie Centrów Kompetencji Zawodowych w poszczególnych branżach, poprzez działania informacyjne skierowane do mieszkańców Małopolski oraz wspieranie rozwoju partnerstw branżowych.

  §2

PRZEDMIOT I ZAKRES KONKURSU

 1. Konkurs „Mam Zawód. Mam fantazję” w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzony w 7 konkurencjach zawodowych, tj.:
  1. Konkurencja – Mistrzowski agroserwis,  
  2. Konkurencja Wariacje z gęsiny zatorskiej w zimowej odsłonie,
  3. Konkurencja – Projekt grafiki na koszulki - Najlepszy specjalista (bo) z Małopolski,
  4. Konkurencja – Środowisko wspólnym dobrem – poznajemy Ojcowski Park Narodowy,
  5. Konkurencja – Szlakiem Suskich Legend,
  6. Konkurencja – Projekt oraz druk 3D modelu części mechanicznych w programie AutoCad,
  7. Konkurencja – Technik budownictwa w erze rozwiązań energooszczędnych.
 1. Szczegółowy opis poszczególnych konkurencji, liczba osób w drużynie, kryteria oceny, datę i miejsce przeprowadzenia konkurencji określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Każda z 7 konkurencji, o których mowa w ust. 1 składa się z dwóch etapów tj.:
  1. części I teoretycznej – test wiedzy,
  2. części II – praktycznej.
 3. Część I – teoretyczna dla wszystkich 7 konkurencji zawodowych odbędzie się on-line (zdalnie). W części I, każdej z konkurencji może wziąć udział max.10 drużyn (tj. 20 zawodników), z których 6 najlepszych drużyn zostanie zakwalifikowanych do części II.
 4. Część II – praktyczna dla wszystkich 7 konkurencji zawodowych zostanie przeprowadzana stacjonarnie w miejscowościach na obszarze Województwa Małopolskiego.
 5. Do każdej branży został wybrany Partner konkursu, będący szkołą branżową/ technikum Partnera Projektu lub pracodawca współpracujący ze szkołą, którego przedstawiciele będą czuwali nad zapewnieniem opieki merytorycznej podczas przeprowadzenia poszczególnych konkurencji.

 §3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURENCJACH ZAWODOWYCH

 1. Każda drużyna musi spełniać łącznie następujące kryteria:
 2. Każda z konkurencji zawodowych ma charakter zespołowy. Drużyna składa się z 2 osób/uczniów.
  1. uczniowie zostali zgłoszeni, jako drużyna, do udziału w Konkursie w danej konkurencji na stronie internetowej Projektu,
  2. wszyscy zgłoszeni są uczniami szkoły branżowej lub technikum w roku szkolnym 2021/2022,
  3. każdy uczeń kształci się w obszarze zawodowym, związanym z przedmiotem konkurencji.
 3. Każda drużyna biorąca udział w Konkursie znajduje się pod opieką nauczyciela/opiekuna drużyny.

 §4

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja do Konkursu (każdej konkurencji osobno) zostanie przeprowadzona w maksymalnie w 2 naborach tj.:
  1. rekrutacja podstawowa – każda szkoła, której uczniowie spełniają status Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem, może zgłosić tylko jedną drużynę do danej konkurencji,
  2. rekrutacja uzupełniająca – każda szkoła której uczniowie spełniają status Uczestnika może zgłosić większą liczbę drużyn – decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej podejmuje Organizator,
  3. informacja o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej zostanie umieszczona przez Organizatora na stronie internetowej Projektu https://zawodowa.malopolska.pl/.
 2. O zakwalifikowaniu drużyny do konkurencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem strony internetowej Projektu:
  1. zgłoszenia do Konkursu (każdej konkurencji osobno) dokonuje wyłącznie przedstawiciel szkoły/Partnera projektu w wyznaczonym przez Organizatora terminie,
  2. z chwilą wysłania elektronicznego formularza zgłoszeniowego, osoba zgłaszająca drużynę, poświadcza posiadanie – podpisanych przez uczniów, zgód/oświadczeń (określonych w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu),
  3. dokumenty o których mowa w lit. b należy dostarczyć do siedziby Organizatora w ciągu 10 dni roboczych od dnia wypełnienia zgłoszenia,
  4. w przypadku niedostarczenia zgód/oświadczeń określonych w lit. b zgłoszenie do udziału w Konkursie zostanie anulowane,
  5. w przypadku uczniów niepełnoletnich podpis na załącznikach, o których mowa lit. b składają również opiekunowie prawni uczniów.
 4. Organizator tworzy listę drużyn zakwalifikowanych do każdej konkurencji i publikuje ją na stronie internetowej Projektu, najpóźniej 3 dni robocze po upływie terminu rekrutacji podstawowej. W przypadku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej, o której mowa § 4 ust. 1 lit. b, Organizator publikuje ww. listę, najpóźniej 3 dni robocze po upływie terminu rekrutacji uzupełniającej.
 5. Organizator tworzy listę rezerwową drużyn niezakwalifikowanych do konkurencji. W przypadku wycofania się któregoś z Zespołów, do Konkursu kwalifikuje się kolejna drużyna z listy rezerwowej, o czym powiadamia Organizator na stronie internetowej Projektu.

  §5

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Zawodnicy zakwalifikowani do Konkursu są zobligowani do przestrzegania:
  1. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. zasady samodzielności wykonywania zadań testowych – podczas rozwiązywania testu zabronione jest korzystanie ze smartphonów, książek, innych pomocy dydaktycznych oraz pomocy osób trzecich. Zawodnicy nie mogą się ze sobą komunikować,
  3. złamanie zasady samodzielnego rozwiązywania zadań testowych skutkować będzie dyskwalifikacją drużyny.
 2. Szkoła (opiekun drużyny) ma prawo jednokrotnej zmiany zawodnika najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem każdego z 2 etapów konkurencji, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 lit. b.

  §6

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator ogłasza na stronie internetowej https://zawodowa.malopolska.pl/ Projektu:
  1. termin naboru zgłoszeń do konkurencji zawodowych,
  2. zatwierdzoną (przyjętą) listę drużyn konkurencji,
  3. wyniki konkurencji zawodowych – najpóźniej tydzień po realizacji poszczególnych etapów każdej konkurencji.
 2. Organizator zapewnia:
  1. wyżywienie i transport (lub) zwrot kosztów transportu dla drużyn, które zakwalifikowały się do części II Konkursu,
  2. zaświadczenia o przygotowywaniu uczniów do konkursu dla nauczycieli wskazanych w karcie zgłoszeniowej jako Opiekunowie.
 3. Organizator ma na uwadze zapewnienie dostępności realizowanych zadań dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, które należy wskazać na etapie zgłaszania drużyn do udziału w Konkursie.

§7

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NAGRODY

 1. Organizator wyznacza skład Komisji Konkursowej dla każdej części Konkursu.
 2. W skład Komisji Konkursowej każdej konkurencji wchodzą m.in.: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz sektora edukacji, nauczyciele.
 3. Komisja Konkursowa wyłoni w każdej z 7 konkurencji trzy pierwsze miejsca i wskaże ewentualne wyróżnienia.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 5. Komisja Konkursowa ocenia zmagania drużyn wg kryteriów i przypisanym im wartościom, które określa w załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Z prac Komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół, który podpisują wszyscy członkowie.
  1. laureatami (zwycięzcami) każdej z 7 konkurencji zostają drużyny, które otrzymają największą liczbę punktów w części II,
  2. Komisja Konkursowa w uzasadnionych przypadkach może przyznać miejsca ex aequo dla maksymalnie dwóch drużyn,
  3. w przypadku braku możliwości przeprowadzenia części II którejkolwiek z 7 konkurencji, laureatami zostają zwycięzcy części I danej konkurencji (drużyny, które uplasowały się najwyżej na liście kwalifikującej do części II).
 7. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz za zdobycie wyróżnień zostaną przyznane nagrody.
 8. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny, jak również nie można przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 9. Osoba nagrodzona zobowiązana jest do osobistego odbioru nagrody i pisemnego potwierdzenia tego faktu. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego, nagrodę odbiera nauczyciel wskazany jako opiekun w karcie zgłoszeniowej lub dyrektor szkoły w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieodebranie nagród przez laureatów Konkursu, w przypadku, gdy brak odbioru wynikł z przyczyn niezależnych od Organizatora,
  2. za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości – wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta lub sprzedawcy.
 11. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Kształcenia Zawodowego, która odbędzie się w drugiej połowie roku szkolnego 2021/2022.

 

 §8

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie: „Mam Zawód. Mam Fantazję” – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2
 2. Każdy uczestnik konkurencji zawodowych wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora – Załącznik nr 3
 3. Wszelkie prace wytworzone w trakcie konkurencji zawodowych, pozostają u Organizatora, który może nimi dysponować dla celów promocyjnych i informacyjnych.
 4. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna będzie tego wymagała, każdy uczestnik części praktycznej konkurencji zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia/informacji o stanie zdrowia.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Organizator konkursu:
  Organizator:
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Departament Edukacji
  nr telefonu: 12 61 60 745, 12 61 60 741
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  adres do korespondencji:
  os. Teatralne 4a,  31-945 Kraków

***

Pobierz załączniki:

 

Facebook

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

Facebook

You Tube

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube

You Tube

logotypy